Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2019-12-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 3. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami / tabelami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej.
 4. Niektóre filmy / zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 5. Z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Dariusz Pokorski, dariusz.pokorski@bg.policja.gov.pl oraz Marcin Jóźwiak marcin.jozwiak1@bg.policja.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i jednostek podległych

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz - siedziba Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komendą;
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Ogrody 19A, 85-870 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna do poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Poniatowskiego 5, 85-671 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dostęp z poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Wyzwolenia 122, 85-790 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Broniewskiego 12, 85-316 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Toruńskiej 19, 85-023 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Bezpiecznej 2, 86-005 Białe Błota - siedziba Komisariatu Policji w Białych Błotach:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dostęp z poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Paderewskiego 31, 86-010 Koronowo - siedziba Komisariatu Policji w Koronowie:

 • brak miejsca parkingowego dostosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne;
 • urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna do poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Toruńskiej 15, 86-050 Solec Kujawski - siedziba Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Metryczka

Data wytworzenia : 18.09.2020
Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jóźwiak/Ewa Sobańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry