Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

I. Zasób Składnicy Akt Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Działalność archiwalną w resorcie Spraw Wewnętrznych prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny składnicy akt KMP w Bydgoszczy.

Zakres działania oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Policji szczegółowo reguluje Zarządzenie Nr  920  Komendanta Głównego Policji z dni 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji (Dz. Urz. KGP NR 16, poz.95).

Składnica Akt KMP w Bydgoszczy posiada w swoich zbiorach:

- materiały archiwalne kategorii ,,A” o znaczeniu historycznym przechowywane trwale, które nie podlegają brakowaniu - dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego,
- materiały niearchiwalne kategorii ,,B” stanowiące dokumentację o czasowym krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

II. Udostępnianie akt

Materiały archiwalne mogą być udostępniane do celów:

- służbowych (uprawnionym podmiotom),

- naukowo-badawczych,

- publicystycznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.


Udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych bądź osób przez niego upoważnionych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo - badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Wniosek o udostępnienie akt zawierać powinien:

1.  Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji-jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel.

2.  Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby  upoważnionej, której mają być udostępniane materiały-jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3.  Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą.

4.  Określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnienia materiałów.

Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Składnicy Akt KMP w Bydgoszczy należy kierować w formie pisemnej na adres:

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

ul. J.K. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz,

 


Szczegółowe zasady udostępniana materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierają:


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),

-  Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późń. zm.).

Metryczka

Data publikacji : 26.01.2009
Data modyfikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Podolska
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry