Niedziela, 29 marca 2015, data aktualizacji serwisu: 27.03.2015
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
1.651.309 osób

Jednostki organizacyjne

Data publikacji : 03.01.2014

Wydział - Sztab Policji

Wydział - Sztab Policji

 
 Naczelnik: podinsp. Mariusz Brodziak
 Z-ca Naczelnika:
 
 
tel. 52 588 13 23 fax 52 588 13 18
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
 

 

Do zadań Wydziału - Sztabu Policji należy:

 1. bieżący nadzór i koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych Komendyi podległych organizacyjnie Komisariatów Policji oraz bieżąca analiza czasów reakcji na
 2. przyjmowane zgłoszenia w związku z zaistniałymi wydarzeniami. Na tej podstawie wpisywanie danych do systemu SESPOL;
 3. realizowanie bieżących zadań wynikających z obowiązków służby dyżurnej jednostki Policji określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach;
 4. kierowanie siłami policyjnymi w określonych przepisami sytuacjach, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem SWD;
 5. zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy dyżurnym KMP i dyżurnym KWP,a także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Komendy dotyczących zdarzeń podlegających meldowaniu, określonych kategorii przestępstw oraz wypadków drogowych;
 6. przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z CPR oraz kierowanych na numer alarmowy 997, a także kierowanie sił i środków Policji w związku ze zgłoszeniami od obywateli i instytucji przy wykorzystaniu systemu pozycjonowania pojazdów służbowych. Współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 7. przygotowanie dla potrzeb służb dyżurnych Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji algorytmów postępowania w tym na wypadek sytuacji kryzysowych;
 8. analizowanie informacji, uwag i skarg dotyczących funkcjonowania służb dyżurnych oraz opracowywanie stosownych wniosków i ocen skuteczności ich działania;
 9. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów orazpracowników Sztabu, w tym szkoleń dla służb dyżurnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji komisariatów Policji;
 10. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów składowych Planów działania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 11. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji, w tym współdziałanie z podmiotami systemu obronnego państwa;
 12. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją systemów alarmowych w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 13. współdziałanie z kierownikami jednostek, które bezpośrednio zarządzają obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, z podmiotami prowadzącymi tę ochronę oraz organizatorami szczególnej ochrony;
 14. organizacja i prowadzenie na szczeblu Komendy ćwiczeń sztabowych oraz koordynacja działań dotycząca udziału policji w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty;
 15. współpraca z innymi jednostkami i podmiotami w zakresie wypracowania algorytmów postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych takich jak pożary, epidemie, epizootie, katastrofy naturalne, awarie techniczne oraz współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obiektów i obszarów uznanych za potencjalne cele zamachów terrorystycznych;
 16. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie akcji i operacji policyjnych;
 17. opracowywanie bieżących decyzji Komendanta Miejskiego Policji do działańw warunkach zbiorowego naruszania porządku publicznego;
 18. współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi oraz organizatorami w zakresie przygotowania zabezpieczeń imprez sportowych, kulturalnych rozrywkowych, zgromadzeń oraz pobytu VIP-ów na obszarze działania Komendanta Miejskiego Policji, a także organizowaniezabezpieczenia i koordynowanie tego typu działań;
 19. gromadzenie w policyjnych systemach informatycznych danych o pseudokibicach zakłócających porządek publiczny podczas imprez o charakterze sportowym, artystycznym i rozrywkowym, w tym imprez masowych  oraz przekazywanie posiadanych informacji zainteresowanym jednostkom Policji;
 20. koordynacja zadań policjantów wchodzących w skład Nieetatowego Pododdziału Policji, w tym sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej składu osobowego NPP, sporządzanie i aktualizacja systemu alarmowego NPP oraz nadzór nad problematyką dotyczącą szkoleń dla policjantów NPP;
 21. rejestrowanie w systemach policyjnych (PRIM, SESPOL, KSIP) imprez masowychi zgromadzeń;
 22. koordynacja działań w zakresie przygotowania sił i środków w celu zabezpieczenia przeprowadzania kibiców na imprezy sportowe oraz przejazdu uczestników imprezi zgromadzeń, w tym organizowanych na drogach;
 23. współpraca ze Sztabem Policji KWP w Bydgoszczy, innymi jednostkami Policjii innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w celu właściwej realizacji wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, w tym wymiana informacji o zagrożeniach związanychz odbywającymi się na terenie powiatu bydgoskiego imprezami oraz przejazdami kibiców;
 24. nadzór nad realizacją zadań dotyczących tzw. zakazów stadionowych oraz orzeczonego w związku z tym przez Sąd obowiązku stawiennictwa w jednostkach Policji;
 25. realizowanie zadań w ramach Zespołów Monitorujących oraz Koordynacja zadań związanych z pełnieniem w Komendzie funkcji policjanta - spottersa;
 26. nadzór merytoryczny nad obsługą studia monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy oraz współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Bydgoszczy w zakresie rozbudowy systemu monitoringu miasta Bydgoszczy;zabezpieczenie na nośnikach zarchiwizowanych danych z monitoringu miejskiegodla potrzeb Komendy i jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz innych podmiotów uprawnionychdo otrzymywania takich informacji;
 27. obsługa Mobilnego Centrum Monitoringu dla potrzeb Wydziału - Sztabu Policji oraz innych komórek organizacyjnych Komendy;
 28. realizacja sprawdzeń osób i rzeczy w policyjnych bazach danych dla potrzeb patroli realizujących zadania zewnętrzne;
 29. organizacja i koordynowanie działań oraz nadzorowanie udziału w doskonaleniu zawodowym Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego;
 30. realizowanie zadań w ramach działań pościgowych wynikających z przepisów resortowych oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji i posterunków blokadowych.
Data publikacji : 03.01.2014
Obowiązuje od : 31.12.2013
Data modyfikacji : 16.03.2015
Autor : podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Opublikowane przez : Sandra Szymaniak
Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Statystyka strony: 1394 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA