Wydział Prewencji - Jednostki organizacyjne - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki organizacyjne


Wydział Prewencji
 
Naczelnik: podinsp. Tomasz Meyze
  Zastępca Naczelnika: podkom. Tomasz Piasecki
 
tel. 52 588 12 58  fax 52 525 57 77
ul. Iławska 24
85 - 720 Bydgoszcz
 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 1. prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie miasta (powiatu), bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością, wykroczeniami i innymi zjawiskami kryminalnymi, wykorzystania sił oraz właściwego ich rozmieszczenia;
 2. przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia planów dyslokacji służby przez podległe jednostki, sporządzanie planów dyslokacji służby dla sił Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w miarę możliwości uwzględniających siły podmiotów pozapolicyjnych oraz siły wzmocnienia, współpraca   
  w realizacji czynności służbowych z innymi podmiotami, m. in. Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną;
 3. przygotowanie i prowadzenie działań policyjnych zapewniających ład i porządek publiczny w rejonie najbardziej zagrożonym, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego;
 4. nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu SESPol oraz wprowadzanie danych do innych użytkowanych systemów informatycznych, w tym do programu „Topografia”; naczelnik prowadzi nadzór w zakresie przetwarzania informacji formularza w systemie SESPOL: III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/8, III/9;
 5. nadzór nad wprowadzaniem danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie efektywnego zarządzania poprzez SWD dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym, w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu służby patrolowej;
 6. nadzorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów w zakresie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 7. realizacja przedsięwzięć w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 8. inicjowanie i udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości
  i demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej;
 9. współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
 10. współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na małoletnich i nieletnich;
 11. zapewnienie przepływu informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją między poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji;
 12. prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich i nieletnich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;
 13. koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania komendy miejskiej Policji;
 14. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, sprawdzenia realizacji zadań komórek do spraw nieletnich i patologii oraz osób wykonujących zadania na samodzielnym stanowisku do spraw nieletnich i patologii w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania komendy miejskiej Policji oraz sporządzanie z tych czynności informacji, którą przekazuje się właściwemu przełożonemu
 15. nadzorowanie problematyki zwalczania, ograniczania zjawiska alkoholizmu i innych patologii społecznych;
 16. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych;
 17. nadzór i koordynacja pracy policjantów pełniących służbę w Ogniwie - Pomieszczeniu  dla Osób Zatrzymanych, nadzór nad problematyką doprowadzania i konwojowania osób
  w jednostkach i komórkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji, analizowanie wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie wykonywania zadań konwojowo-ochronnych oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania;
 18. nadzór nad policjantami ogniw patrolowo-interwencyjnych w zakresie służby patrolowej, nadzorowanie i wprowadzanie projektów dotyczących poprawy pracy dzielnicowych,
  m. in. prowadzonego przez nich rozpoznania osobowego i posesyjnego;
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;
 20. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem I i II instancji oraz wnoszenie środków odwoławczych od wydanych rozstrzygnięć, realizacja czynności nadzorczych w sprawach o wykroczenia wobec innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy, w tym poprzez zapewnienie stosowania prawidłowej wykładni prawa o wykroczeniach i innych aktów  prawnych dotyczących zadań realizowanych przez prewencję, współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 21. nadzór nad zagadnieniem holowanych pojazdów realizowanym w jednostkach organizacyjnych Komendy zgodnie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, współpraca z podmiotami holującymi i przechowującymi pojazdy w zakresie pojazdów holowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym
 22. koordynowanie i nadzór nad działaniami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy wobec cudzoziemców i uchodźców;
 23. wykonywanie czynności związanych  z rejestracją broni pneumatycznej oraz prowadzenia postepowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na miotacze gazu obezwładniającego, narzędzia i urządzenia, których używania może zagrażać życiu;
 24. zaopatrywanie Komendy w bloczki mandatów karnych z Urzędu Wojewódzkiego           
  w Bydgoszczy;
 25. zapewnienie transportu poczty specjalnej Komendy w sposób i na zasadach określonych
  w odrębnych aktach prawnych;
 26. ochrona bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych; tworzenie
  w okresie letnim placówek sezonowych, uczestniczenie w rozwoju społecznych form ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach i ratownictwa wodnego poprzez współpracę z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku oraz ratownictwa wodnego i ekologii;
 27. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad służbą pełnioną przez policjantów – przewodników psów służbowych;
 28. prowadzenie postępowań wyjaśniających, skargowych i dyscyplinarnych;
 29. prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 30. ochrona obiektów Komendy oraz współpraca w tym zakresie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych:
 31. organizowanie i realizacja działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałaniu zagrożeniom w ruchu drogowym.

 

Metryczka

Data publikacji 22.09.2008
Data modyfikacji 28.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry