Wtorek, 31 marca 2015, data aktualizacji serwisu: 27.03.2015
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
1.653.749 osób

Jednostki organizacyjne

Data publikacji : 22.09.2008


Wydział Prewencji
 
Naczelnik: nadkom. Tomasz Meyze
  Zastępca Naczelnika: podinsp. Artur Krajewski
 
tel. 52 588 13 15  fax 52 588 13 17
ul. Iławska 24
85 - 720 Bydgoszcz
 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 1. prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie miasta (powiatu), bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością, wykroczeniami i innymi zjawiskami kryminalnymi, wykorzystania sił oraz właściwego ich rozmieszczenia;
 2. przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia planów dyslokacji służby przez podległe jednostki, sporządzanie planów dyslokacji służby dla sił Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w miarę możliwości uwzględniających siły podmiotów pozapolicyjnych oraz siły wzmocnienia, współpraca   
 3. w realizacji czynności służbowych z innymi podmiotami, m. in. Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną;
 4. przygotowanie i prowadzenie działań policyjnych zapewniających ład i porządek publiczny w rejonie najbardziej zagrożonym, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego;
 5. nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu SESPol oraz wprowadzanie danych do innych użytkowanych systemów informatycznych, w tym do programu „Topografia”;
 6. nadzór nad wprowadzaniem danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie efektywnego zarządzania poprzez SWD dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym, w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu służby patrolowej;
 7. koordynowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie przestępczości na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego; współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie profilaktyki, zapobiegania i zwalczania przestępczości;
 8. nadzorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów w zakresie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 9. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny karalne;
 10. nadzorowanie problematyki zwalczania, ograniczania zjawiska alkoholizmu i innych patologii społecznych;
 11. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych;
 12. nadzór i koordynacja pracy policjantów pełniących służbę w Ogniwie - Pomieszczeniu  dla Osób Zatrzymanych, nadzór nad problematyką doprowadzania i konwojowania osób
 13. w jednostkach i komórkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji, analizowanie wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie wykonywania zadań konwojowo-ochronnych oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania;
 14. nadzór nad policjantami ogniw patrolowo-interwencyjnych w zakresie służby patrolowej, nadzorowanie i wprowadzanie projektów dotyczących poprawy pracy dzielnicowych,
 15. m. in. prowadzonego przez nich rozpoznania osobowego i posesyjnego;
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;
 17. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem I i II instancji oraz wnoszenie środków odwoławczych od wydanych rozstrzygnięć, realizacja czynności nadzorczych w sprawach o wykroczenia wobec innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy, w tym poprzez zapewnienie stosowania prawidłowej wykładni prawa o wykroczeniach i innych aktów  prawnych dotyczących zadań realizowanych przez prewencję, współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 18. nadzór nad zagadnieniem holowanych pojazdów realizowanym w jednostkach organizacyjnych Komendy zgodnie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, współpraca z podmiotami holującymi i przechowującymi pojazdy w zakresie pojazdów holowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym
 19. koordynowanie i nadzór nad działaniami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy wobec cudzoziemców i uchodźców;
 20. wykonywanie czynności związanych  z rejestracją broni pneumatycznej;
 21. zaopatrywanie Komendy w bloczki mandatów karnych z Urzędu Wojewódzkiego           
 22. w Bydgoszczy;
 23. zapewnienie transportu poczty specjalnej Komendy w sposób i na zasadach określonych
 24. w odrębnych aktach prawnych;
 25. ochrona bezpieczeństwa ludzi i środowiska wodnego, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach wodnych oraz tworzenie w okresie letnim placówek sezonowych, uczestniczenie w rozwoju społecznych form ochrony bezpieczeństwa porządku na wodach i ratownictwa wodnego poprzez współpracę z klubami wodnymi, organizacjami i instytucjami;
 26. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad służbą pełnioną przez policjantów – przewodników psów służbowych;
 27. prowadzenie postępowań wyjaśniających, skargowych i dyscyplinarnych;
 28. prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 29. ochrona obiektów Komendy oraz współpraca w tym zakresie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych:
 30. organizowanie i realizacja działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałaniu zagrożeniom w ruchu drogowym.
Data publikacji : 22.09.2008
Obowiązuje od : 01.12.2010
Data modyfikacji : 28.02.2014
Autor : podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Opublikowane przez : Sandra Szymaniak
Wydział Kadr i Szkolenia w Bydgoszczy
Statystyka strony: 8143 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA