Kontrole - 2009 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2009 rok

W 2009 roku Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy przeprowadził 10 kontroli, w tym 6 problemowych, 1 kompleksową oraz 3 kontrole dotyczące BHP. Łącznie sprawdzeniu poddano za zasadzie wielokrotności 12 komórek i jednostek organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

I  Kontrola kompleksowa

    Prawidłowość funkcjonowania i realizacji zadań w Komisariacie Policji w Solcu Kujawskim

II Kontrole problemowe

1. Ocena realizacji obowiązku rejestracji kart daktyloskopijnych oraz osób zarządzania systemem AFIS w Komisariacie Policji Bydgoszcz- Błonie

2. Prawidłowość funkcjonowania i realizacji zadań w Posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej

3. Ocena dokumentowania zdarzeń, obiegu dokumentacji oraz prawidłowość sporządzania dokumentacji do Sądu Rejonowego, bądź wniosków o odstąpieniu od kierowania wniosku o ukaranie, terminowość przesyłania praw jazdy zatrzymanych sprawcom wykroczeń z art. 87 § 1 k.w.

4. Efekty pracy, skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w Zakładzie Karnym lub w Zakładzie Prawnej Izolacji

5. Ocena sposobu wykorzystania fotorejestratorów przez funkcjonariuszy Wydziału Patrolowego i Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy, nadzór przełożonych nad obiegiem dokumentacji i realizacją czynności wyjaśniających w trybie art. 54 k.p.o.w. oraz realizowanie pomocy prawnych w tym zakresie

6. Sposób wypełniania, obieg, rejestracja oraz wprowadzanie druków Prd-5 do bazy danych KSP

III Kontrole sprawdzające

    Prawidłowość funkcjonowania i realizowania zadań w Posterunku Policji w Białych Błotach

IV Kontrole BHP

1. Kontrola stanu BHP w pomieszczeniach Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon

2. Realizowanie badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Komisariacie Policji Bydgoszcz - Szwederowo

3. Realizowanie badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Komisariacie Policji Bydgoszcz - Wyżyny

V  Zbiorcze wyniki przeprowadzonych kontroli

W wyniku przeprowadzonych przez policjantów Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy w 2009 roku kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych sformułowano wnioski o:

  • przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących - 7
  • przeprowadzenie rozmów instruktażowych - 10
  • przeprowadzenie szkolenia - 3

 VI Realizacja wniosków

Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek lub komórek organizacyjnych zostały zrealizowane.

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 29.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grażyna Szatkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry