Kontrole - 2010 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

W 2010 roku Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy przeprowadził 12 kontroli, z tego 6 problemowych, 1 – doraźną oraz 3 kontrole dot. zagadnienia BHP oraz 2 dotyczące problematyki p/pożarowej. Łącznie sprawdzeniu poddano na zasadzie wielokrotności 13 komórek i jednostek organizacyjnych podległych KMP. 

Tym samym w analizowanym okresie czasu zrealizowano następującą tematykę :

 1. “Sposób wykorzystania informacji rejestrowanych przez urządzenia  do rejestracji korespondencji prowadzonej przy użyciu środków łączności przewodowej i bezprzewodowej, reakcja dyżurnych na zgłoszenia obywateli w KP w Solcu Kujawskim” - kontrola problemowa.
 2. Stopień realizacji obowiązujących procedur związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem  i załatwianiem skarg w WPiRD KMP w Bydgoszczy”  - kontrola problemowa.
 3. Prawidłowość zabezpieczania i przechowywania dowodów rzeczowych do prowadzonych postępowań przygotowawczych w KP Bydgoszcz-Fordon”- kontrola problemowa.
 4. “Sposób wypełniania rejestracji oraz wprowadzania druków PRD-5 w bazie danych KSIP”  - kontrola problemowa, KP Bydgoszcz-Błonie.
 5. “Efektywność pracy, prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz nadzór w tym zakresie w PP w Osielsku”- kontrola problemowa.
 6. “ Efektywność pełnienia służby przez dzielnicowych pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 528 KGP z dnia  06.06.2007r w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowych oi kierownika dzielnicowych w KP Koronowo i PP Dobrcz”- kontrola problemowa.
 7.  “Nadzór kierownictwa KP Bydgoszcz-Błonie nad zasadnością i prawidłowością składanych zapotrzebowań na materiały biurowe oraz sposobem ich dystrybucji w podległej jednostce w 2010r“ - kontrola doraźna.
 8. “Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w KP Bydgoszcz-Szwederowo" kontrola problemowa.
 9. “Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w KP Bydgoszcz-Śródmieście" kontrola problemowa.
 10. “Organizacja badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz sprawdzenie stopnia ich realizacji w KP Bydgoszcz - Błonie" " kontrola problemowa.
 11. "Organizacja badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz sprawdzenie stopnia ich realizacji w KP Bydgoszcz – Fordon" kontrola problemowa.
 12. "Ocena stanu bhp pomieszczeń w Posterunku Policji w Osielsku" – kontrola problemowa.

Zbiorcze wyniki przeprowadzonych kontroli

Wynikiem prowadzonych przez policjantów Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy w 2010r kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych sformułowano wnioski o:

 •          przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących-4,
 •          przeprowadzenie rozmów instruktażowych- 6,
 •          przeprowadzenie szkolenia -3,
 •          wzmożenia nadzoru ze strony Kierownictwa jednostek w zakresie wszystkich kontrolowanych zagadnień,
 •          aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa.

 

Wnioski pokontrolne, skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek lub komórek organizacyjnych zostały zrealizowane.

Metryczka

Data publikacji : 07.06.2011
Data modyfikacji : 12.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grażyna Szatkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry