Kontrole - 2011 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole - 2011 rok

            W 2011 roku Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy przeprowadził 6 kontroli, z tego 4 problemowe, 2 kontrole dot. zagadnienia BHP. Łącznie sprawdzeniu poddano na zasadzie wielokrotności 9 komórek i jednostek organizacyjnych podległych KMP.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. “Zasadność wszczęcia postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu  dochodzenia na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 i 2 kpk w KP Bydgoszcz-Śródmieście” - kontrola problemowa

2. „ Efekty pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w ZK lub zakładzie prawnej izolacji w Solcu Kujawskim”  - kontrola problemowa

3. „Zakres stosowania w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczenia majątkowego w formie tymczasowego zajęcia  mienia oraz dokumentowanie tych czynności w KP Bydgoszcz-Błonie”

4. „Prawidłowość zabezpieczania i przechowywania dowodów rzeczowych do prowadzonych postępowań przygotowawczych w KMP w Bydgoszczy” - kontrola problemowa.

5. "Organizacja badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz sprawdzenie stopnia  ich realizacji  w  KMP w Bydgoszczy".

6. " Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy w KP Szwederowo".

Końcowe wnioski przeprowadzonych kontroli obligowały kierowników jednostek i oraz komórek organizacyjnych głównie do przeprowadzenia rozmów instruktażowych z policjantami, szkoleń oraz wzmożenia nadzoru w zakresie wszystkich kontrolowanych zagadnień.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2012
Data modyfikacji : 02.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grażyna Szatkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry