Kontrole - 2012 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole - 2012 rok

W 2012 roku Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadził 6 kontroli w trybie zwykłym. Łącznie sprawdzeniu poddano na zasadzie wielokrotności 9 komórek i jednostek organizacyjnych podległych KMP w Bydgoszczy. Przeprowadzone kontrole dotyczyły niżej wymienionych zagadnień:

 1. Prawidłowość i terminowość czynności dochodzeniowo- śledczych realizowanych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz skuteczność sprawowanego nadzoru w tym w zakresie przełożonych Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście.

Komendanta Komisariatu zobligowano do:

 • objęcia całokształtu kontrolowanej problematyki intensywnym i efektywnym nadzorem służbowym przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 • zwrócenia uwagi funkcjonariuszom odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości w zakresie przekroczenia terminu wszczęcia postępowania, bezczynności i przewlekłości wykonywanych czynności oraz zwłoki w rejestracji informacji w KSIP
 • zobowiązania Zastępców Naczelnika Wydziału Kryminalnego do egzekwowania od funkcjonariuszy terminowego i bieżącego wykonywania czynności dochodzeniowo- śledzczych
 • wprowadzenia obowiązku powiadomienia osoby zawiadamiającej i ujawnionego pokrzywdzonego z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia
 • zobligowania naczelników pionu kryminalnego do przydzielenia funkcjonariuszom postępowań przygotowawczych w zależności od stopnia trudności i zawiłości sprawy oraz posiadanego doświadczenia.

   2. Organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komisariacie Policji Bydgoszcz -Szwederowo

Komendanta Komisariatu zobligowano do:

 • podjęcia decyzji o ponownym przeszkoleniu koordynatora i wszystkich policjantów, którzy będą prowadzić postępowania skargowe przez Koordynatora skargowego Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
 • przeprowadzenia instruktaży z osobami winnymi ujawnionych nieprawidłowości z jednoczesnym wskazaniem, iż kolejne tego typu sytuacje skutkować będą wszczęciem procedury dyscyplinarnej
 • wzmożenia nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem ze strony kierownictwa jednostki

Ponadto zobowiązano koordynatora skargowego do:

 • każdorazowego nadawania kategorii rozpatrywanych skarg oraz dokonywania oceny materiałów przed akceptacją kierownictwa KP Bydgoszcz- Szwederowo
 • obligowania policjantów prowadzących postępowania skargowe do każdorazowego przesłuchania w charakterze świadka w trybie kpa osoby wobec której kierowane są zarzuty
 • zwracania szczególnej uwagi na prawidłowe opracowanie odpowiedzi do skarżacych wynikających z art. 238 § 1 kpa i 239 § 1 kpa ze szczególnym uwzględniem zawarcia w odpowiedziach podstaw faktycznych i prawnych, nadzorowania prowadzonych postępowań skargowych, kontroli rejestru skarg oraz przestrzegania terminów rozpatrzenia skarg

Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy objął wszystkie skargi prowadzone przez KP Bydgoszcz- Szwederowo.

    3. Formy i realizacja nadzoru stosowanego nad czynnościami służbowymi wykonywanymi przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy.

   W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy przeprowadził rozmowę w formie instruktażu z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, w trakcie którego funkcjonariusz został zobligowany do wzmożenia  bieżącego nadzoru nad podległymi policjantami, usunięcia stwierdzonych błędów i nieprawidłowości z jednoczesnym pouczeniem, że kolejne tego typu sytuacje skutkować mogą wszczęciem procedury dyscyplinarnej.

Ponadto zobowiązano Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego do:

 • właściwej organizacji służby polegającej na dostosowaniu zadań stałych i doraźnych do miejsca i czasu ich realizacji
 • stosowania kontroli uczestniczącej bądź obserwacji, szczególnie w stosunku do funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej
 • systematycznego rozliczania kierownictwa Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy z obowiązku pobierania przez policjantów wymaganego w służbie wyposażenia
 • przeprowadzania wyczerpującego instruktażu z kierownikami Ogniw, w trakcie którego omówi stwierdzone w toku konroli uchybienia i nieprawidłowości oraz przypomni podstawowe przepisy zawarte w Zarządzeniu Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100) i Wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych (Dz. Urz. KGP z dnia 16 lipca 2007 roku Nr 13 poz. 104)
 • wytknięcia błędów funkcjonariuszom winnym zaniedbań
 • zorganizowania szkolenia dla całego stanu WRD KMP w Bydgoszczy dotyczącego przypomnienia podstawowych przepisów, na bazie których policjanci wykonują obowiązki słuzbowe związane ze specyfiką służby na drodze

   4. Zasadność wszczęcia postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk w KP Bydgoszcz- Błonie

Komendanta Komisariatu Policji zobowiązano do:

 • wytknięcia Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz- Błonie braku właściwego nadzoru nad zagadnieniem
 • wzmożenia nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez podległych policjantów w oparciu o obowiązujące przepisy
 • przeprowadzenia rozmów w formie instruktaży z funkcjonariuszami winnymi ujawnionych błędów i nieprawidłowości
 • zaobligowania naczelników pionu kryminalnego do przydzielania funkcjonariuszom postępowań z uwzględnieniem ich stopnia trudności, posiadanego doświadczenia oraz obciążenia innymi postępowaniami
 • przeprowadzenia szkolenia dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego pionu dochodzeniowo- śledczego w zakresie realizowania czynności w trybie art.307 kpk oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w oparciu o obowiązujące przepisy

    5. Organizacja badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz sprawdzenie ich stopnia realizacji w KP w Koronowie oraz KMP w Solcu Kujawskim

Komendanta KP w Koronowie zobligowano do:

 • ponownego zapoznania kadry kierowniczej oraz osoby zajmujące się przedmiotowym zagadnieniem z treścią Decyzji nr 52/11 Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rejestracji i wydawania skierowań na badania lekarskie
 • wzmożenia nadzoru nad właściwą realizacją zadań z zakresu kierowania pracowników i funkcjonariuszy na badania lekarskie

Komendanta KP w Solcu Kujawskim do:

 • do uzupełnienia karty opisu stanowiska pracy o zadania zwiazane z przedmiotowym zagadnieniem oraz wzmożenia nadzoru nad skontrolowanym zagadnieniem

    6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej: KP Bydgoszcz- Wyżyny, Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych, Policyjna Izba Dziecka KMP w Bydgoszczy

Z uwagi, iż ujawnione nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie KP Bydgoszcz- Wyżyny Komendanta KP Bydgoszcz-Wyżyny zobligowano do:

 • zaktualizowanie karty opisu stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za zaganienie w zakresie szczegółowych zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • zaktualizowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego KP Bydgoszcz - Wyżyny w zakresie szczegółowego opisu charakterystyki obiektów budowlanych z uwzględnieniem budynku Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych oraz Policyjnej Izby Dziecka KMP w Bydgoszczy
 • pisemnego wystąpienia do właściwych komórek organizacyjnych KMP w Bydgoszczy lub KWP w Bydgoszczy między innymi o:

-  przygotowania i umieszczenia na drogach ewakuacyjnych Instrukcji Postępowania na Wypadek Pożaru

-  umieszczenia na wieszaku ściennym w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Komisariatu gaśnicy - oznaczenie jej znakiem zgodnym z Polską Normą umieszczenie Instrukcji Postępowania Na Wypadek Pożaru

-  likwidacji przewodów teleinformatycznych biegnących wewnątrz przewodów wentylacji grawitacyjnej w niektórych pomieszczeniach Komisariatu

-  naprawy bądź wymiany punktów świetlnych, gdzie stwierdzono występowanie zwisających opraw oświetleniowych na przewodach elektrycznych

-  zamontowania podręcznego sprzętu gaśnic oraz koców gaśniczych na odpowiednich uchwytach ściennych

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 02.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Jolanta Nowicka - Kmieć
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry