Kontrole - 2013 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole - 2013 rok

W 2012 roku Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadził 6 kontroli w trybie zwykłym. Łącznie sprawdzeniu poddano na zasadzie wielokrotności 9 komórek i jednostek organizacyjnych podległych KMP w Bydgoszczy. Przeprowadzone kontrole dotyczyły niżej wymienionych zagadnień:

 

1.“Prawidłowość i terminowość wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz jakość sprawowanego nadzoru w tym zakresie”. Kontrolą objęto Wydział d/s Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych KMP w Bydgoszczy.

 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • nieprzekazywania na miejscu zdarzeń stosownego pouczenia o uprawnieniach osoby pokrzywdzonej, 
 • czasowej bezczynności w ramach prowadzonego postępowania w sprawach o wykroczenie,
 • lakonicznego przesłuchiwania świadków,
 • stosowania pouczania na podstawie art. 41 KW wobec osób, które formalnie posiadały status  świadka,
 • stosowanie niewłaściwego pouczenia o art. 27 § 2 kpow w stosunku do osób zawiadamiających o wykroczeniu, a  nie będących pokrzywdzonym,

Przyczyny powstania nieprawidłowości - niewystarczający i nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa jednostki sprawowany nad przedmiotowym zagadnieniem.

W celu wyeliminowania uchybień zobowiązano Naczelnika Wydziału Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych KMP w Bydgoszczy do:

 • objęcia przedmiotowej problematyki efektywnym nadzorem poprzez doraźne sprawdzanie materiałów postępowań w sprawach o wykroczenia pod kątem terminowości i prawidłowości realizowanych zadań służbowych,
 • skutecznego egzekwowania od funkcjonariuszy realizacji poleceń i dyspozycji wydawanych w kartach nadzoru, dekretacjach,
 • zobowiązano wszystkich policjantów do bezwzględnego dokumentowania realizowanych czynności,
 • zwrócenia uwagi funkcjonariuszom odpowiedzialnym za ujawnione nieprawidłowości
 • przeprowadzenia jednej rozmowy dyscyplinującej z funkcjonariuszem, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 132 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zw. z Zarządzeniem nr 323 Komendanta Głównego Policji  z dnia 26 marca 2008r w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno - porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń  oraz ścigania ich sprawców z późn. zm.

2. Ocena jakości przyjmowania zgłoszeń dotyczących kradzieży samochodów oraz podjętych działań wykrywczych. Formy i jakość sprawowanego nadzoru”. Kontrolą objęto poniższe jednostki i komórki organizacyjne: KP Bydgoszcz-Fordon, KP Bydgoszcz- Szwederowo.

 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w KP Bydgoszcz-Fordon stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • pomijania w zawiadomieniach istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia działań wykrywczych, 
 • sposobu i zasadności przeprowadzenia czynności dowodowych,
 • braku ukierunkowania działań ze strony przełożonych

Przyczyny powstania nieprawidłowości – niestaranne wykonywanie wstępnych czynności służbowych, nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa jednostki sprawowany nad sposobem i jakością materiału dowodowego.

 

W celu wyeliminowania uchybień zobowiązano Komendanta KP Bydgoszcz-Fordon do :

 • Zwrócenia uwagi kierownictwu Wydziału Kryminalnego na niewystarczający sposób sprawowania nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami, oraz na możliwość korzystania z systemu sprawdzeń „ISKIP”,
 • Egzekwowania od policjantów obowiązku rzetelnego i merytorycznego  przyjmowania zawiadomień o kradzieży pojazdów,
 • wzmożenia nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w celu eliminacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,
 • zwrócenia uwagi funkcjonariuszom odpowiedzialnym za ujawnione błędy i nieprawidłowości,

 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w KP Bydgoszcz-Szwederowo stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • poprawności i kompletności sporządzanych protokołów przyjęcia zawiadomienia o   przestępstwie (nieprawidłowości dot. 70,96% spraw), 
 • jakości czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia,
 • braku merytorycznej oceny wstępnych czynności dowodowych przez przełożonych,

 

Przyczyny powstania nieprawidłowości - niewystarczający i nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa jednostki sprawowany nad przedmiotowym zagadnieniem.

 

W celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości zobowiązano Komendanta KP Bydgoszcz-Szwederowo do :

 • zwrócenia uwagi kierownictwu Wydziału Kryminalnego na niewystarczający sposób sprawowania nadzoru na prowadzonymi postępowaniami, oraz możliwość korzystania z systemu sprawdzeń „ISKIP”,
 • egzekwowania od policjantów obowiązku rzetelnego i merytorycznego  przyjmowania zawiadomień o kradzieży pojazdów,
 • wzmożenia nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w celu eliminacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,
 • zwrócenia uwagi funkcjonariuszom odpowiedzialnym za ujawnione błędy i nieprawidłowości,
 • udzielenia wyczerpującego instruktażu,

Ponadto zobowiązano Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Bydgoszczy do:

a/ zwiększenia nadzoru w KP Bydgoszcz – Szwederowo i KP Bydgoszcz-Fordon nad wszystkimi postępowaniami przygotowawczymi dot. kradzieży pojazdów, w ten sposób, że nie rzadziej niż raz na kwartał zleci funkcjonariuszom Wydz. Kryminalnego KMP w Bydgoszczy dokonanie sprawdzeń prowadzonych postępowań pod kątem działań procesowych i operacyjnych,

b/ podjęcia kroków zmierzających do zapewnienia całodobowego dostępu do możliwości korzystania - w ramach działań operacyjnych - z systemu sprawdzeń „ISKIP”.

 

3. Prawidłowość pełnienia służby przez policjantów Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Patrolowego KMP w Bydgoszczy oraz sprawowania nadzoru przez przełożonych w tym zakresie.  Kontrolą objęto Ogniwo Przewodników Psów Służbowych Wydziału Patrolowego KMP w Bydgoszczy.

 

W trakcie kontroli  stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • braku adnotacji w notatniku służbowym dot. aprowizacji psa/psów lub wykazywanie w notatnikach służbowych 1,5 godzinnej aprowizacji psów służbowych,
 • braku odprawiającego lub rozliczającego ze służby,
 • samodzielne odprawianie się do służby,
 • braku wskazania w notatniku służbowym (odprawa) miejsca szkolenia psa,
 • braku wskazań w notatniku służbowym dowódcy patrolu (w niektórych przypadkach także braku składu patrolu),
 • prowadzenia jednocześnie dwóch notatników służbowych;
 • braku wskazań godzin pełnienia służby w notatniku służbowym;
 • rozbieżności wpisów dot. służby,
 • braku wprowadzonych lub błędnie wprowadzonych danych do systemu SESPol

 

Przyczyny powstania nieprawidłowości - niewystarczający i nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa jednostki sprawowany nad przedmiotowym zagadnieniem

 

W celu wyeliminowania uchybień podjęto następujące działania:

a/ Udzielono wyczerpującego instruktażu kierownikowi Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP w Bydgoszczy w zakresie:

 • sprawowania właściwego i rzetelnego nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami, w tym odpowiedniego dokumentowania wykonywanych kontroli zarówno w notatnikach służbowych jak i w książce nadzoru,
 • sporządzania grafików służby z wcześniejszym uwzględnieniem dni wolnych wynikających z uzasadnionych potrzeb policjantów,
 • planowania służb z uwzględnieniem wypracowanych zarówno nadgodzin jak i niedogodzin,
 • planowania służb z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania policjanta w patrolu jednoosobowym,
 • egzekwowania właściwego i czytelnego rozpisywania notatników służbowych przez podległych policjantów;

b/ Zwrócono uwagę specjaliście Wydziału Patrolowego KMP w Bydgoszczy oraz kierownikowi Ogniwa Wywiadowczego KMP w Bydgoszczy na konieczność sprawowania właściwego i skutecznego nadzoru zarówno w trakcie prowadzonych odpraw, jak i rozliczeń policjantów po służbie oraz wskazywanie ujawnionych nieprawidłowości;

c/ Udzialanie wyczerpujących instruktaży funkcjonariuszom odpowiedzialnym za ujawnione błędy i nieprawidłowości;

d/ Rozważenia dokumentowania odpraw służbowych i zadaniowania policjantów z wykorzystaniem systemu SWD;

e/ Przeprowadzenia czynności wyjaśniających w zakresie ujawnionych nieprawidłowości w systemie SESPol zgodnie z Zarządzeniem nr 1147 KGP z dnia 22 września 2010 oraz zmieniającym je Zarządzeniem nr 140 KGP z dnia 28 grudnia 2012 r zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy policji.

Ponadto Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy udzielił Naczelnikowi Wydziału Patrolowego KMP w Bydgoszczy wyczerpującego instruktażu w zakresie sprawowania właściwego nadzoru nad podległymi policjantami. Jednocześnie zobowiązał go do wdrożenia działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości oraz mających na celu usprawnienie funkcjonowania podległego Ogniwa.

 

4. „ Posiadanie, przydzielanie oraz użytkowanie przez funkcjonariuszy sprzętu  techniki policyjnej”. Kontrolą objęto wszystkie podległe KMP w Bydgoszczy Komisariaty Policji  oraz Wydziały i komórki organizacyjne.

W trakcie kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzętu techniki policyjnej. Ujawniono natomiast rozbieżności  w stanie ewidencyjnym i faktycznym latarek  służbowych z ładowarką typu SL – 20XP/501 będących na stanie Wydziału Ruchu Drogowego oraz Patrolowego KMP w Bydgoszczy. W wyniku sprawdzenia ujawniono brak 11 latarek przydzielonych na Wydział Patrolowy.

 

Przyczyny powstania nieprawidłowości - niewystarczający i nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa ww. komórki organizacyjnej.

 

 

W związku z ujawnionymi brakami wszczęto postępowania szkodowe.

 

5. “Prawidłowość i terminowość wykonywania czynności: wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i w postępowaniach  przygotowawczych  oraz jakość sprawowanego nadzoru w tym zakresie w Posterunku Policji w Białych Błotach".

W trakcie kontroli  stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • bezczynności w toku prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia oraz
  • nieuzasadnionego przekroczenia terminu instrukcyjnego,
 • błędów formalnych polegających zwłaszcza na braku pouczenia lub niewłaściwym pouczeniu o treści  art. 27§ 1 kpow, art. 27 § 2 kpow, art. 56a kpow,
 • błędów formalnych  we wnioskach o odstąpienie od skierowania do Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie,
 • nieterminowej rejestracji w systemie KSIP wszczęcia postępowania przygotowawczego, rejestracji sprawców przestępstwa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • nieprzestrzegania terminów realizacji czynności wyznaczonych przez prokuratora nadzorującego  postępowanie,
 • bezczynności i opieszałości czynności realizowanych w toku postępowań przygotowawczych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przyczyny powstania nieprawidłowości - niestaranne wykonywanie czynności służbowych, niewystarczający i nieskuteczny nadzór ze strony kierownictwa jednostki sprawowany nad przedmiotowym zagadnieniem.

 

W celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości zobowiązano Komendanta KP Bydgoszcz-Błonie do:

 1. objęcia całokształtu kontrolowanej problematyki osobistym nadzorem,
 2. wypracowania skutecznego obiegu dokumentów pomiędzy KP Bydgoszcz Błonie i PP w Białych Błotach pozwalającego na wyeliminowanie nieuzasadnionych okresów bezczynności spowodowanych przekazywaniem materiałów,
 3. rozważenia zorganizowania szkolenia w zakresie  prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących oszustw na portalach internetowych,
 4. zobowiązania Naczelnika Wydziału Prewencji do objęcia efektywnym nadzorem służbowym  problematyki związanej z realizacją zadań służbowych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez policjantów PP Białe Błota,  
 5. zobowiązania Naczelnika Wydziału Kryminalnego do objęcia efektywnym nadzorem służbowym  problematyki związanej z realizacją zadań służbowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przez policjantów PP Białe Błota,
 6. przeprowadzenia rozmów dyscyplinujących z Naczelnikiem Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz-Błonie i Kierownikiem Posterunku Policji w Białych Błotach na okoliczność niewłaściwie sprawowanego nadzoru nad funkcjonariuszami, co jak wykazano, miało bezpośredni wpływ na powstanie uchybień i błędów stwierdzonych w toku kontroli, oraz 6 funkcjonariuszami  Posterunku Policji w Białych Błotach.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2014
Data modyfikacji : 13.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry