Kontrole - 2008 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w 2008 roku

Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy w 2008 r. przeprowadziła kontrole problemowe i sprawdzające nakreślone w „Rocznym planie kontroli KMP w Bydgoszczy na 2008 rok” oraz kontrole doraźne. W ocenianym okresie Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy przeprowadziła ogółem 12 kontroli, w tym:

 • 6 problemowych
 • 1 sprawdzającą
 • 2 doraźne
 • 3 kontrole bhp

I   Kontrole problemowe:

 • Prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań przygotowawczych pod kątem dynamiki realizowanych czynności procesowych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie w KP Bydgoszcz – Szwederowo
 • Terminowość rejestracji informacji w aplikacji KSIP w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych w KP Bydgoszcz - Wyżyny
 • Zakres stosowania w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczenia majątkowego w formie tymczasowego zajęcia mienia oraz dokumentowanie tych czynności przez KP Bydgoszcz-Fordon
 • Terminowość rejestracji informacji w aplikacji KSIP w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych w KP w Solcu Kujawskim
 • Prawidłowość kwalifikowania przestępstw gospodarczych z art. 273 kk, 284 kk, 286 kk i 297 kk
 • Terminowość rejestracji informacji w aplikacji KSIP w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych w KP Bydgoszcz - Śródmieście

 II  Kontrole sprawdzające:

 • Ewidencja zdarzeń kryminalnych i korespondencji wpływającej do Posterunku Policji w Sicienku

III  Kontrole doraźne:

 • Zasadność wykorzystania środków finansowych z funduszu operacyjnego KMP w Bydgoszczy przez KP w Solcu Kujawskim.
 • Prawidłowość funkcjonowania i realizacji zadań przez Posterunek Policji w Białych Błotach

IV  BHP

 • Stanu bhp pomieszczeń Komisariatów Policji Bydgoszcz - Błonie oraz KP w Solcu Kujawskim
 • Prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z problematyką bhp w zakresie postępowań powypadkowych, realizacja poleceń z tym związanych w KP Szwederowo oraz KP w Koronowie
 • Realizacji badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w KP Bydgoszcz - Śródmieście oraz Wydziału Patrolowego i Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

V  Zbiorcze wyniki przeprowadzonych kontroli

Wynikiem prowadzonych przez policjantów Wydziałów Kontroli KMP w Bydgoszczy w 2008 roku kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych było formułowanie wniosków o:

 • wszczynanie postępowań dyscyplinarnych - 1
 • przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących - 1
 • przeprowadzenie rozmów instruktażowych - 3
 • wyróżnienie policjantów lub pracowników Policji - 1

VI  Realizacja wniosków

Wnioski pokontrolne, skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek lub komórek organizacyjnych, zostały zrealizowane.

 
 

Metryczka

Data publikacji 19.03.2009
Data modyfikacji 06.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grażyna Szatkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Czaplińska
do góry