Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

Z dniem 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 352), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej Dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L175/1).

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała  do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zmienionej Dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej Dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

 

Jak rozumieć pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego"?

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy, "przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane  dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona”.

 

Główne założenia nowej ustawy:

Nowa ustawa doprecyzowuje  i unowocześnia zasady ponownego wykorzystania (re-use) informacji sektora publicznego, wyjmując jednocześnie te przepisy z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Jednocześnie poszerza zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Oznacza to że cyfrowe zasoby tych instytucji, jak zdigitalizowane dzieła dziedzictwa kulturowego mogą być wykorzystywane przez obywateli, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Wprowadza także pojęcie informacji sektora publicznego, które oznacza jakąkolwiek treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), która jest w posiadaniu podmiotu publicznego. Będą nią zatem informacje publiczne, ale także archiwalia, wizerunki muzealiów czy materiały biblioteczne. Takie rozwiązanie jest uzasadnione poszerzeniem dyrektywy re-use o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów.
Ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Założenie to stanowi podstawę nowej ustawy – informacje sektora publicznego będące przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania. 

 

Kiedy obowiązuje tryb wnioskowy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego?

  1. W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium.
  2. Gdy informacja została udostępniona  w inny sposób niż określony w punkcie 1i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
  3. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.
  4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym organu.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować na adres:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Wojska Polskiego 4F

85-171 Bydgoszcz

e-mail: bip-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 16.06.2016
Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sandra Szymaniak
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt

Nawigacja

do góry