Opłaty - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uprzejmie informujemy, iż ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. 
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

  • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data wytworzenia : 16.06.2016
Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sandra Szymaniak
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry