Środki prawne - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki prawne

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, określenie warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty.

 

I. Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

  1. kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
  2. kiedy ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące podmiotom trzecim,
  3. kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

  1. warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
  2. wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).  
 
Uwaga!  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.)

Metryczka

Data wytworzenia : 16.06.2016
Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sandra Szymaniak
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry