Archiwum ogłoszeń na stanowiska pracy poza SC

Nabór zewnętrzny na stanowisko poza korpusem służby cywilnej nr 1/2016 - operator urządzeń elektronicznych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2016 r.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji

Poszukuje na stanowisko:

operator urządzeń elektronicznych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy 

 

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
 

Miejsce wykonywania pracy:

                Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

                ul. Iławska 24

                85-720 Bydgoszcz

         
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie rejestru zaświadczeń ze zdarzeń drogowych sporządzonych przez funkcjonariuszy wydziału.
 2. Prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi i osobami prywatnymi poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie danych osobowych dot. zdarzeń drogowych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z zakresu wydawania zaświadczeń.
 3. Gromadzenie dokumentacji fotograficznej ze zdarzeń drogowych, wykonanej przez funkcjonariuszy wydziału.
 4. Przygotowywanie danych do analiz dotyczących zdarzeń drogowych na potrzeby wydziału i innych podmiotów.
 5. Prowadzenie rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
 6. Archiwizowanie dokumentacji.

 

Warunki pracy:
praca biurowa przy oświetleniu sztucznym, praca powyżej połowy dobowego czasu pracy przy monitorze ekranowym
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie: brak
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • systematyczność,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lud umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego polskie obywatelstwo,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy) ,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).

 

Termin składania/wysyłania dokumentów:

30 września 2016 roku

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście: Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem: oferta zatrudnienia na stanowisko operator urządzeń elektronicznych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy. 

 

Inne informacje:

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na ww. stanowisku 2.031 zł 53/100 brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2016
Data modyfikacji 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Lewicka
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry