Archiwum ogłoszeń na stanowiska pracy poza SC

Nabór zewnętrzny na stanowisko poza korpusem służby cywilnej nr 2/2016 - konserwator Zespołu Wspomagającego Wydziału Administracyjno - Gospodarczego KMP w Bydgoszczy

Ogłoszenie w celu uzupełnienia wakatu.

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2016 r.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji

Poszukuje na stanowisko:

konserwator Zespołu Wspomagającego Wydziału Administracyjno - Gospodarczego KMP w Bydgoszczy 

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
 

Miejsce wykonywania pracy:

KP Bydgoszcz – Śródmieście KMP w Bydgoszczy

ul. Poniatowskiego 5

85 – 671 Bydgoszcz 

oraz teren działania KMP w Bydgoszczy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Utrzymanie w ciągłym porządku i czystości terenów  należących do jednostki Policji.
 2. Sprzątanie liści w okresie jesiennym oraz sprzątanie innych zanieczyszczeń.
 3. W okresie zimowym utrzymanie w ciągłym porządku chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz terenów należących do jednostki tj. przejść, dróg komunikacyjnych, parkingów  poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości / sypanie piaskiem i  środkami odladzającymi /, pozbywanie się błota i lodu.
 4. Koszenie  terenów  zielonych podległych jednostce Policji.
 5. Codzienne opróżnianie pojemników na śmieci i makulaturę do wyznaczonych w tym celu miejsc.
 6. Zgłoszenie do komórki administracyjno – gospodarczej wszelkiego rodzaju uszkodzeń i braków  w  sprzątanych rejonach.
 7. Zwracanie uwagi na urządzenia elektryczne pozostające w pomieszczeniach pod kątem przestrzegania zasad p. poż.
 8. Zamykanie okien w pomieszczeniach celem niedopuszczenia do nieuzasadnionych strat ciepła i uszkodzeń w wyniku zmiennych warunków atmosferycznych.
 9. Prowadzenie na bieżąco książki  Go 10 / książka ewidencji sprzętu, materiału w jednostce użytkowej / z  uwzględnieniem  przychodowo – rozchodowej  ewidencji  materiałowej.

 

Warunki pracy:
praca w równoważnym systemie czasu pracy w pomieszczeniu oraz na powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych, prowadzenie pojazdu nieuprzywilejowanego kat.B, praca na wysokości powyżej 3 m.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: podstawowe
 • doświadczenie: brak

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lud umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego polskie obywatelstwo,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).

 

Termin składania/wysyłania dokumentów:

30 września 2016 roku

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście:

Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji
Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem: oferta zatrudnienia na stanowisko konserwator Zespołu Wspomagającego Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Bydgoszczy. 

 

Inne informacje:

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na ww. stanowisku 2.009 zł 81/100 brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2016
Data modyfikacji 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Lewicka
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry