Praktyki studenckie - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji. Student zainteresowany odbyciem praktyk w KMP w Bydgoszczy wskazuje konkretną jednostkę/komórkę organizacyjną, w której chciałaby odbyć praktykę.

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w jednostce/komórce organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji składają w punkcie recepcyjnym KMP w Bydgoszczy albo przesyłają drogą pocztową na adres Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F, 85 – 171 Bydgoszcz, Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy wraz ze wskazaną dokumentacją tj.:

  1. zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  2. kserokopią dowodu osobistego,
  3. kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego,
  5. program praktyki pobrany z Uczelni.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów. Niekompletną dokumentację należy uzupełnić w okresie 30 dni od momentu powiadomienia przez funkcjonariusza/pracownika Policji Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy. Po tym okresie podanie zostanie odrzucone.

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę a kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Bydgoszczy wyznaczają opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią.

 

3. Odbywanie praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych oraz BHP i P-poż., organizowanego przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej KMP w Bydgoszczy oraz Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Bydgoszczy. Stąd też praktyki rozpoczynają się z dniem pierwszego lub szesnastego każdego miesiąca. W godzinach pracy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy lub jednostkach podległych, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

 

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, kierownik jednostki/komórki organizacyjnej KMP w Bydgoszczy potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

 

Załącznik:

    Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o przyjęcie na praktyki zawodowe

     Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegającyh się o przyjęcie na praktyki zawodowe

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2015
Data modyfikacji 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry