Programy prewencyjne

Programy profilaktyczno - prewencyjne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy

Realizowane cyklicznie programy, akcje oraz spotkania profilaktyczno-prewencyjne na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpisują się w działania w ramach poszczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy realizuje między innymi następujące działania profilaktyczno - prewencyjne:

 

I. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

 

 • Bezpieczna droga do szkoły” – spotkania z dziećmi podczas których przekazywane są wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz z przedszkola i szkoły. Podczas pogadanek na temat bezpiecznej drogi do szkoły oraz wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowane są również ćwiczenia praktyczne, które odbywają się na pobliskich przejściach dla pieszych. W zajęciach uczestniczą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP oraz maskotka policyjna.
 • Rowerem bezpieczniej do celu”  w ramach spotkań omawiane są zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, Ponadto realizowane są również zajęcia praktyczne podczas których pod okiem policjantów dzieci pokonują tor przeszkód ucząc się prawidłowej jazdy na rowerze oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Bezpieczne ferie zimowe w ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą omawiane są bezpieczne zachowania podczas zabaw zimowych. W ramach w/w spotkań przygotowywane są także  min. pokazy ratownictwa wodnego poprowdzone przez Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy, Straż Pożarną, Straż Miejską w Bydgoszczy.
 • Agresja i przemoc rówieśnicza- podczas spotkań poruszana jest tematyka rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 • Akademia Bezpieczeństwa” – Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno- Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła organizuje od września 2010  r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy w Centrum Edukacji Ekologicznej akcję pn.: Akademia Bezpieczeństwa- bezpieczna droga do szkoły. W realizację przedsięwzięcia włączyły się: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy, WORD w Bydgoszczy, SOK w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
 • Akcja „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły” skierowana jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Jej celem jest edukacja dzieci  w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania w kontakcie kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego internetu.  Dzieci oprócz zajęć, które odbywają się w plenerze (pod namiotami) mają możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wymienionych służb mundurowych.
 • “Senior w ruchu drogowym” – spotkania dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane są w ramach kampanii Komendy Głównej Policji pn. “Kieruj się rozsądkiem”.
 • „Bezpieczny start” program skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich     oraz opiekunów młodych kierowców, którzy w myśl przepisów odpowiedzialni są za udostępnianie pojazdów osobom trzecim. Celem programu jest : przekazanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, zmian w przepisach o ruchu pieszych i kierujących, wskazanie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i środków odurzających podczas kierowania pojazdami, w tym odpowiedzialność karna, wdrożenie zagadnień prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, promowanie odpowiedzialnych zachowań młodych kierowców i umiejętności przewidywania, przeciwdziałanie tragicznym skutkom zdarzeń drogowych. Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach z uczestnikami, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach z psychologiem, zajęciach obejmujących obserwację zachowań na drodze, spotkaniach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. Program realizowany jest przy współpracy partnerów : Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.
 • „50+ na drodze” – program adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej 50-tego roku życia. Celem programu jest : rozwinięcie podstawowych zagadnień z zakresu ruchu drogowego i prewencji na drogach u kierowców oraz innych użytkowników dróg, zapoznanie z nowelizacją przepisów w celu podniesienia świadomości kierowcy, który od wielu lat jest uczestnikiem ruchu drogowego, przedstawienie aspektów zdrowotnych wpływających na percepcję spostrzegania zagrożeń, przewidywania i rutyny w miarę upływu lat, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym stażem i uświadomienie o odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do spożywania alkoholu lub innych środków działających podobnie. Realizacja programu polega na: jednorazowych spotkaniach z grupami do 30 uczestników, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, zajęciach z psychologiem i ratownikiem medycznym, wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i filmów profilaktycznych. Partnerami programu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa Ratownictwa AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.

 

II. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

     

 • Aktywnie w trosce o III wiek”- Duża grupa ludzi w starszym wieku staje się ofiarami przestępstw między innymi kradzieży, rozbojów i oszustw. W celu przeciwdziałania tym procederom realizowany jest cykl spotkań w Domach Pomocy Społecznej na terenie miasta Bydgoszczy z zakresu bezpiecznych form zachowań, skierowanych do tego środowiska. Spotkania podzielone są na część teoretyczną i część praktyczną. Podczas omawiania części teoretycznej poruszane są zagadnienia związane z zagrożeniami jakie mogą napotkać ludzie starsi, metody działania sprawców podczas najczęściej popełnianych przestępstw np. napadów rabunkowych, oszustw (metodą na wnuczka), kradzieży. Część praktyczna poświęcona jest prezentacji najprostszych form obrony podczas sytuacji krytycznej. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólne z Strażą Miejską w Bydgoszczy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
 • „Bezpieczna Kobieta” - Podprogram skierowany dla kobiet różnych zawodów. Składa się z zajęć teoretycznych (przepisy prawa – obrona konieczna i zajęcie praktyczne na sali). Zajęcia trwają 1,5 godz. raz w tygodniu przez 2 miesiące.

Swym zakresem obejmują symulowanie sytuacji niebezpiecznych wraz z nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcji samoobrony. Kursy samoobrony prowadzone są przez policjantów KMP w Bydgoszczy oraz strażników miejskich.

 •  „Przyjazny Patrol” - Program jest realizowany od 2009r.  w ramach corocznie zawieranego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Komendantem Miejskim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy .

W skład “Przyjaznego patrolu” wchodzi pracownik MOPS-u oraz nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Patrole pojawiają się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, a w szczególności gdy:

 • dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione),
 • dziecko jest świadkiem / uczestnikiem sytuacji przemocy - w tym domowej,
 • dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało pozbawione opieki,
 • inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Działania “Przyjaznego patrolu” obejmują:

 • rozpoznanie sytuacji dziecka,
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 • zadbanie o to, by dziecko znalazło opiekę w rodzinie, a jeśli to niemożliwe - w placówce o charakterze rodzinnym lub placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 • dbałość, by trudną nierzadko traumatyczną sytuację dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb emocjonalnych,
 • powiadomienie o zaistniałej sytuacji właściwych organizacji niosących pomoc dzieciom.

“Przyjazny patrol” dyżuruje od 2014r. w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji przy ul. J.K. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy i wzywany jest przez patrole policji, które podczas rutynowych działań stwierdzają potrzebę zapewnienia ochrony dziecku.

“Przyjazny patrol” pracuje w każdy piątek i sobotę w godz. 17.00 – 1.00.

 

III. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 • "Nie jeżdżę po alkoholu" – akcja  realizowana przy współpracy z Wydziałam Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz policjantami WRD w Bydgoszczy. W ramach akcji policjanci rozdają kontrolowanym kierowcą naklejki promujące trzeźwą jazdę samochodem.
 • Spotkania pn. „Sprzedaż alkoholu osobom małoletnim”.
 •  „Pozory mylą, dowód nie” – udział w kampanii której celem jest zapobieganie problemowi społecznemu, jakim jest sięganie po napoje alkoholowe przez małoletnich.
 • „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych!” – Program jest realizowany od 2009r. w ramach corocznie zawieranego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszcz a Komendantem Miejskim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.  Program ma na celu ujawnianie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.  W ramach programu są realizowane dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Celną.
 • W szkołach powadzone są kampanie przeciw alkoholizmowi poprzez prowadzenie pogadanek, warsztatów, spotkań ze specjalistami.

 

IV. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

 • "Warsztaty edukacyjne" - w ramach współpracy z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy realizowane są warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Oblicza uzależnień” W ramach spotkań omawiane są  zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich wg. Ustawy o postepowania w sprawach nieletnich oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.
 • Ogólnopolska Noc Profilaktyczna – w ramach Ogólnopolskiego Przystanku “PAT” przy współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Ośrodkiem Terapii, Rehabilitacji i Profilaktyki Uzależnień „BORPA” organizowany jest przegląd teatralny dotyczący zagrożeń współczesnej młodzieży.
 • “Odpowiedzialność prawna nieletnich a uzależnienia”. – spotkania z młodzieżą poświęcone Ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

V. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci"

 

 • Jestem kibicem przez duże K”- w ramach programu Komendy Głównej Policji realizowanego min. przez Wydział Sztab w Bydgoszczy przeprowadzane są zajęcia z młodzieżą przez tzw. spottersa, który odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, prowadzi rozpoznanie kibiców oraz identyfikuje zagrożenia. Podczas zajęć tzw. spotters rozmawia z młodzieżą o kulturalnym kibicowaniu oraz o Ustawie o imprezach masowych. Podczas każdych zajęć omawiana jest również temat “odpowiedzialność prawna nieletnich”.
 • Bezpieczny Internet” “Cyberprzemoc” spotkania dotyczące bezpiecznego “surfowania po sieci”. Podczas spotkań z młodzieżą omawiana jest również odpowiedzialność prawną nieletnich związaną z przestępstwami popełnionymi w sieci.
 • Zapobiec - Przetrwać” - Terroryzm został uznany za zagrożenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Wśród cech zjawiska terroryzmu jest dążenie napastnika do celu, a narzędziem do jego osiągnięcia jest przemoc lub groźba jej użycia. Dlatego głównym celem ataków terrorystycznych czy też zamachów są instytucje, miejsca zgromadzeń publicznych.

Zachowania agresywne, przemoc wśród młodzieży, złe autorytety, brak konstruktywnych zachowań czy też chęć zaistnienia i zaimponowania rówieśnikom może być efektem poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Najistotniejszym elementem powziętej profilaktyki jest rozpoznanie, zwalczanie i likwidacja zagrożeń.

Rozpatrując możliwości przeciwdziałania zagrożeniom należało uwzględnić techniczne zabezpieczenie szkół przed wtargnięciem potencjalnego napastnika na teren szkoły jak i przedstawienie możliwych zagrożeń uczniom i pracownikom placówki oświatowej w celu przygotowania się do potencjalnego ataku. W roku szkolnym 2009/2010 Komenda Miejska Policji, Straż Miejska w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Straż Pożarna w Bydgoszczy, Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Obsługi Urzędu Miasta wyszli z inicjatywą zorganizowania programu prewencyjno edukacyjnego z zakresu podwyższenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie Bydgoszczy. Program został wdrożony na podstawie zarządzenia  Prezydent Miasta Bydgoszcz powołując Zespół do spraw koordynacji bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, który składa się z dziewięciu przedstawicieli w/w instytucji.

W ramach programu wypracowano jednolity system alarmowania służb o zaistniałym zagrożeniu oraz powzięcie niezbędnych środków do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz właściwych mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia.

W ramach programu “Zapobiec-Przetrwać” organizowane są szkolenia dla wyznaczonych przez Dyrektorów Bydgoskich Szkół, Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa. Szkolenia dla 120 Koordynatorów Bezpieczeństwa poprowadzą byli żołnierze jednostki GROM z Centrali Szkoleń AT w Warszawie. Obiektowi Koordynatorzy Bezpieczeństwa są przygotowani do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia tj.:

- napad z zamiarem pobicia/zabicia,

- wtargnięcia napastnika z bronią,

- wzięcia zakładników,

- wtargnięcie, napaść agresywnego rodzica.

W ramach realizacji programu Obiektowi Koordynatorzy Bezpieczeństwa szkolą nauczycieli w swoich placówkach oraz organizują ćwiczenia ewakuacyjne i antynapadowe zgodnie z algorytmami postępowania programu “Zapobiec – Przetrwać” przy współpracy z służbami mundurowymi.

 • Bezpieczna szkoła – działania podejmowane przez Policję i Straż Miejską, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków tych zagrożeń. Spotkania z uczniami szkół poświęcone bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich służą również zwiększeniu zaufania młodzieży do Policji i Straży Miejskiej.
Proponowane tematy realizowane przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w bydgoskich szkołach :
 
- „Bezpieczeństwo dziecka" (omówienie zagrożeń występujących w życiu codziennym np. w drodze do i ze szkoły itp.);
 
- „Rysopis" (przedstawienie zasad sporządzania rysopisu oraz zwracania uwagi na zachowania przestępcze);
 
- „Przemoc wśród młodzieży" - „Stop agresji” (celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich aspektów agresji życia szkolnego; w ramach tych działań przeprowadzane są spotkania, prelekcje z młodzieżą szkolną, pedagogami oraz rodzicami, organizowane są konkursy, których wspólnym mianownikiem jest wyrażenie dezaprobaty i sprzeciwu uczniowskiego dla wszelkich form przemocy i agresji; akcja ma charakter całoroczny i jest już realizowana od pięciu lat);
 
"Niebieskie tygodnie" to spotkania z dziećmi, których tematyka dopasowana jest do istniejących potrzeb zachowań uczniów na terenie danej placówki. Najczęściej poruszane zagadnienia to przemoc rówieśnicza, uzależnienia od alkoholu, narkotyków;
 
-  "Patrole Przyszkolne" - celem tych działań jest ograniczenie czynów karalnych na terenach placówek kulturalno oświatowych i w ich okolicach oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży w rejonach szkół. Patrole przyszkolne funkcjonują na podstawie opracowanych charakterystyk tras patrolowych. "Patrole Przyszkolne" w ramach porozumienia realizowane są wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej;
 
-  "Czerwone Kartki" - istotą tych działań jest powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o ujawnieniu u dziecka zachowań świadczących o demoralizacji tj. palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków, włóczęgostwa, nie realizowania obowiązku szkolnego. Czerwona kartka to informacja sporządzona w formie notatki z legitymowania.
 
- Debaty - w ramach prowadzonej profilaktyki kryminalnej prowadzone są warsztaty i debaty społeczne, których tematyka ma dotyczyć m.in. przestępczości i demoralizacji nieletnich, bezpieczeństwa młodzieży, współczesnych zagrożeń. Debaty prowadzone mogą być przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji jak również samorząd uczniowski czy wyznaczoną lub zaproszoną osobę przez dyrektora szkoły. W spotkaniach powinna uczestniczyć przede wszystkim młodzież szkolna, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście.
 
- Spotkania pedagogów szkolnych - Efektem spotkań ma być przede wszystkim wymiana informacji na temat występujących zagrożeń na terenie danej placówki oświatowej oraz przedstawienie przez Straż Miejską i Policję sposobu i formy podejmowanych działań prewencyjno- profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występującego zagrożenia.

Wymiana doświadczeń oraz współpraca z zaproszonymi instytucjami prowadzą do wypracowania najlepszego sposobu i formy przeciwdziałania i zapobiegania przestępstw i demoralizacji nieletnich w naszym mieście.

- "Obcy niebezpieczny" - W ramach spotkań omawiana jest tematyka nieufania obcym oraz postepowania podczas różnych zagrożeń i zagubienia się w nieznanym miejscu. Podczas spotkań omawiana jest tematyka bezpiecznego kontaktu z psem.

- akcja organizowana wspólnie z SM Bydgoszcz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach spotkań młodzież poznaje pracę różnych służb mundurowych.

 

 • Konkurs “Żyj, nie ulegaj, walcz”- Konkurs organizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Wydziałem Edukacji UM Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, Policją i Strażą Miejską. Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności w czasie wolnym. Adresowany jest do uczniów Gimnazjów i Liceów z terenu miasta Bydgoszczy.

 

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała okres trzech miesięcy, w którym młodzież gimnazjalna i licealna przygotowywała prace w trzech kategoriach: konkursie plastycznym, fotograficznym, literackim, muzycznym.

 

 • Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym” - W styczniu 2009r. podjęto wspólne działania w ramach programu „Jestem Bezpieczny – umiem pomagać innym”, skierowanego do uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Współorganizatorami projektu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Związek Harcerstwa Polskiego, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy, Żandarmeria Wojskowa Oddział w Bydgoszczy. Program ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( wypadki komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służb ratunkowych. Ponadto program ma zintegrować grupę młodych ludzi, a zajęcia w plenerze ukazać możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Program jest realizowany w ramach turnieju, który rozpoczyna się od eliminacji szkolnych, podczas których przeprowadzany jest test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w nim mogą wziąć szkoły podstawowe z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które wyrażą akces uczestnictwa. Finaliści konkursu biorą udział w dwudniowym biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej, podczas którego sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w przeprowadzonym biegu patrolowym. Ukoronowaniem zmagań uczestników jest wspólna zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

 • Bezpieczne wakacje” - w ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą przedstawiana jest prezentacja dot. „Bezpiecznych zachowań” oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas letniego wypoczynku.

 

Inne działania :

 

 •  „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

W ramach podprogramu „Oznakuj rower - poznaj swojego dzielnicowego” organizowane są przez policjantów KMP akcje znakowania rowerów we wszystkich komisariatach. Każdy komisariat został wyposażony w engrawer. Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobiegania kradzieżom, napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej są ludzie młodzi. Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer” na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rower ten został zarejestrowany w bazie danych Policji. W przypadku kradzieży tak oznakowanego roweru pokrzywdzony zgłasza ten fakt w Komisariacie Policji okazując dokument – dowód rejestracyjny. Przestępca, złodziej stwierdziwszy fakt, iż rower jest oznakowany musi się liczyć z utrudnieniem przy jego sprzedaży. Dla potrzeb realizacji tego programu w  Wydziale Prewencji KMP w Bydgoszczy opracowano ulotkę prewencyjną „Mądry rowerzysta przed szkodą”, którą rozpropagowano na wszystkie Komisariaty Policji oraz rozdawano ją podczas wielu akcji i festynów. Nawiązano ścisłą współpracę z członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Komunikacji Rowerowej „Cykliści Bydgoszczy”.

Poprzez realizację tego programu podnosimy świadomość prawną rowerzystów, a co się z tym wiąże, zwiększamy bezpieczeństwo ich, jak również innych uczestników ruchu drogowego.

Cel programu:

 1. Ograniczenie liczby kradzieży rowerów na terenie działania KMP w Bydgoszczy.
 2. Zmniejszenie poczucia zagrożenia mieszkańców w związku z kradzieżami , włamaniami do piwnic oraz napadami rabunkowym, gdzie przedmiotem przestępstwa jest rower.
 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego.
 4. Włączenie się dzielnicowego w nurt zadań realizowanych wspólnie z mieszkańcami rejonów służbowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli.
 5. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie technicznych form ochrony mienia i bezpiecznych zachowań.
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 7. Zwiększenie świadomości na temat aktywnego działania i współpracy organizacji, instytucji, mieszkańców na rzecz ograniczania przestępczości.

 

 • „Bezpieczny Ogród”

Jednym z działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa są akcje w ramach „Bezpiecznego Ogrodu” ukierunkowane na zabezpieczenie terenów działkowych. Policjanci uczestniczą w spotkaniach z działkowcami, podczas których omawiane są sposoby zabezpieczenia działek przed dewastacją, okradaniem domków letniskowych, potrzebie stałych służb w porze wieczorowo – nocnej, zimowej. Stały kontakt utrzymywany jest z prezesami działek, w celu bezpośredniego przepływu informacji (np. o podejrzanych osobach obcych na terenie działek, przebywających tam bezdomnych, nieletnich itd.). Na terenie poszczególnych Komisariatów Policji z terenu działania KMP w Bydgoszczy znajdują się klucze od bram wjazdowych na teren ogródków działek, co w przypadku potrzeby nagłego zagrożenia jest znacznym ułatwieniem dla służb interweniujących. Policjanci (najczęściej dzielnicowi) oprócz patroli wyznaczonych zgodnie z planem policji, uczestniczą również we wspólnych patrolach z działkowcami na terenie ich działek.

Cel programu:

1. Integracja i zaangażowanie właścicieli działek ogrodowo – rekreacyjnych na rzecz współdziałania z Policją w celu minimalizacji i eliminowania ujawnionych zjawisk o charakterze kryminalnym.

2. Ograniczenie kradzieży z włamaniami do altanek ogrodowych.

3. Przekazywanie informacji właścicielom działek o metodach działania sprawców przestępstw oraz sposobach zapobiegania przestępczości na terenie ogródków działkowych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2009
Data modyfikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Karska - Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry