Skargi i wnioski do Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski do Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy

Szanowni Państwo.
 

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1997 roku.

 


Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Cytowane Rozporządzenie w §5 przewiduje także możliwość złożenie skargi za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie z §5 wspomnianego Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół z opisem treści sprawy, w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: 

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
 • za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Rozpatrywanie skarg/ wniosków

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/ wniosku (odpowiedź na skargę, wniosek) powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Informacje dotyczące sposóbu złożenia skargi/ wniosku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4f, 85-171 Bydgoszcz;
 • osobiście:  składając skargę w Zespole Kontroli KMP w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
 • pocztą elektroniczną – na adres zespolkontroli-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

 

Skarga/ wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego;
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania);
 • dokładny opis zdarzenia.

 

Ważne!

1) Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

2) Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

3) Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

4) Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy w sprawach skarg i wniosków  przyjmuje interesantów  we wtorki w godz. 14:00 - 17:30 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy mieszczącej się  przy  ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy.

 

 

Statystyka przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

Analiza przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy w 2019 roku

Analiza przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy w 2018 roku

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2017 rok

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2016 rok

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2015 rok

Tabela do analizy skarg i wniosków za 2015 rok

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2014 rok

Tabela do analizy skarg i wniosków za 2014 rok

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy za 2013 rok

Tabela do analizy skarg i wniosków za 2013 rok

 

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2018
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Szymon Owczarek - Ekspert Zespołu Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry