Status prawny - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 t.j.) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

    1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

                  a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

          b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;

    2) komendant powiatowy (miejski) Policji;

    3) komendant komisariatu Policji.

 

2. Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy określają:

    1) Zarządzenie Nr 1041/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, z późn. zm;

    2) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2015 roku poz. 355 t.j.);

    3) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2017 roku, z późn. zm.

 

3. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) nie stosuje się. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji, powołuje się oficerów Policji.

 

4. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji. Organem wyższego stopnia jest  w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji.

 

5. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji  i zastępcy komendanta komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji.

 

6. Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu.

 

7. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.

 

Archiwalne Regulaminy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 30.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Przemysław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Krześniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry