Wydział Kryminalny - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kryminalny


Wydział Kryminalny
 
 
Naczelnik: nadkom. Dariusz Grzeszczak
 
 Zastępca Naczelnika: asp. szt. Grzegorz Rajski
 
tel. 52 525 56 60 fax 52 525 56 57
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
 

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców;
 2. koordynowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji podległe Komendy oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;
 3. nadzór nad pracą operacyjno - rozpoznawczą oraz dochodzeniowo- śledczą w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 4. wykonywanie czynności procesowych i operacyjnych w ramach grup operacyjno – dochodzeniowych kierowanych na miejsce zdarzeń kryminalnych;
 5. współdziałanie w zakresie prowadzonych spraw z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, w tym współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego KWP w Bydgoszczy;
 6. rozpoznawanie zagrożenia przestępczego na terenie miasta i powiatu;
 7. praca z osobowymi źródłami informacji w celu ujawniania zagrożenia przestępczego;
 8. stosowanie form i metod pracy operacyjnej w zależności od występujących zagrożeń;
 9. dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wypracowywanie na tej podstawie wniosków;
 10. prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;
 11. monitorowanie zjawisk w zakresie subkultur młodzieżowych, sekt wyznaniowych i innych środowisk stwarzających zagrożenie przestępczością;
 12. koordynowanie problematyki przestępczości cudzoziemców;
 13. ustalanie sytuacji majątkowej osób fizycznych i prawnych pozostających w zainteresowaniu Policji, pod kątem późniejszego zajęcia mienia;
 14. prowadzenie postępowań przygotowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi;
 15. wykonywanie czynności rejestracyjnych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 16. wykonywanie czynności na polecenie prokuratury, sądu i innych organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 17. sprawowanie nadzoru ogólnego nad pojazdami zabezpieczonymi do postępowań przygotowawczych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy;
 18. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 19. opracowanie strategii, planów i analiz dla potrzeb kierownictwa Komendy;
 20. opracowanie corocznych sprawozdań o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
 21. uczestniczenie w opracowaniu planów i zakresów czynności komórek pionu kryminalnego Komendy oraz koordynowanie realizacji tych zadań w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 22. opracowanie dla jednostki nadrzędnej sprawozdań z działalności pionu kryminalnego w zakresie stanu zagrożenia przestępczością na terenie działania Komendy;
 23. opracowanie miesięcznych prognoz wyników pionu kryminalnego Komendy oraz nadzorowanie realizacji przyjętych zamierzeń w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 24. uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Zespół Kontroli KMP w Bydgoszczy ściśle związanych z zadaniami pionu kryminalnego Komendy;
 25. obsługa bazy PSI oraz KCIK w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy (rejestracja, sprawdzenia, usunięcia).

 

do góry