Wydział Kryminalny - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kryminalny

Naczelnik: nadkomisarz Dariusz Grzeszczak
Zastępca Naczelnika: podkomisarz Tomasz Tiré
 
telefon: 47 751 56 14
faks: 47 751 56 57
 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, złożonym charakterze, wielowątkowych, a także dużym wydźwięku medialnym w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców;
 2. koordynowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych podejmowanych przez jednostki Policji podległe Komendy oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;
 3. nadzór nad pracą operacyjno - rozpoznawczą w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 4. wykonywanie czynności operacyjnych w ramach grup operacyjno – dochodzeniowych kierowanych na miejsce zdarzeń kryminalnych;
 5. współdziałanie w zakresie prowadzonych spraw operacyjnych z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, w tym współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;
 6. rozpoznawanie zagrożenia przestępczego na terenie miasta i powiatu;
 7. praca z osobowymi źródłami informacji w celu ujawniania zagrożenia przestępczego;
 8. stosowanie form i metod pracy operacyjnej w zależności od występujących zagrożeń;
 9. dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wypracowywanie na tej podstawie wniosków;
 10. prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;
 11. monitorowanie zjawisk w zakresie subkultur młodzieżowych, sekt wyznaniowych i innych środowisk stwarzających zagrożenie przestępczością;
 12. koordynowanie problematyki przestępczości cudzoziemców;
 13. w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej ustalanie sytuacji majątkowej osób fizycznych i prawnych pozostających w zainteresowaniu Policji, pod kątem późniejszego zajęcia mienia;
 14. prowadzenie form pracy operacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi;
 15. wykonywanie czynności rejestracyjnych w zakresie prowadzonych form pracy operacyjnej;
 16. wykonywanie czynności na polecenie prokuratury, sądu i innych organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 17. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 18. uczestniczenie w opracowaniu planów i zakresów czynności komórek pionu kryminalnego Komendy oraz koordynowanie realizacji tych zadań w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 19. opracowanie dla jednostki nadrzędnej sprawozdań z działalności pionu kryminalnego w zakresie stanu zagrożenia przestępczością na terenie działania Komendy;
 20. opracowanie miesięcznych prognoz wyników pionu kryminalnego Komendy oraz nadzorowanie realizacji przyjętych zamierzeń w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 21. uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ściśle związanych z zadaniami pionu kryminalnego Komendy;
 22. obsługa bazy PSI oraz KCIK w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy (rejestracja, sprawdzenia, usunięcia).
do góry