Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 

Naczelnik: podinsp. Artur Kopczyński

Zastępca Naczelnika: kom. Łukasz Marek

 tel. 47 751 12 60
fax 47 751 14 66

 

 

 

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją należy:

1. rozpoznawanie, analizowanie i dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz korupcyjną na obszarze podległym Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy;

2. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, w tym na szkodę interesów finansowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej i procesowej;

3. współdziałanie z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie powiatu bydgoskiego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

4. prowadzenie postępowań przygotowawczych:

a) w sprawach przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a w szczególności:

- wyłudzenia podatku VAT,

- wyłudzenia środków finansowych na szkodę Skarbu Państwa lub Unii Europejskiej,

- dokonywanych w obrocie bankowym i kapitałowym,

- popełnianych w związku z przekształceniami własnościowymi,

- związanych z legalizacją dochodów uzyskanych z działalności przestępczej,

- fałszerstwa środków płatniczych (z wyłączeniem pieniędzy) oraz znaków akcyzy,

- nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,

- świadomego, niezgodnego z prawem dysponowania środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,

- handlu wpływami,

- inne przestępstwa kwalifikowane z uwagi na wartość strat w zbiegu z art. 294 Kodeksu Karnego,

obejmujących obszar miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego lub generujących konieczność podejmowania skoordynowanych czynności przez kilka jednostek organizacyjnych Policji podlegających Komendantowi Miejskiemu Policji;

b) w toku których zachodzi konieczność przesłuchania bardzo dużej liczby osób pokrzywdzonych bądź sprawców, a ich prowadzenie przez podlegające pod Komendę komisariaty Policji nie gwarantuje zapewnienia właściwej dynamiki wykonywanych czynności;

c) które zostały wszczęte na podstawie ustaleń Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, a ich zakres przedmiotowy i podmiotowy nie pozwala na przekazanie ich do dalszego prowadzenia przez jednostki Policji podległe Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy;

5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w odniesieniu do policjantów prowadzących postępowania oraz formy pracy operacyjnej z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy;

6. koordynacja i nadzór nad jakością realizacji czynności podejmowanych przez jednostki organizacyjne podległe Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w ramach pomocy prawnych w sprawach szczególnie skomplikowanych i wielowątkowych oraz postępowaniach wymagających przesłuchania znacznej liczby osób pokrzywdzonych;

7. koordynacja i nadzór nad czynnościami operacyjno - rozpoznawczymi lub wykrywczymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne podległe KMP w Bydgoszczy, a także wspomaganie ich w sytuacjach zaistnienia niedostatecznej możliwości realizacji działań prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych lub korupcyjnych:

a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych;

b) obejmujących swoim zasięgiem obszar inny niż właściwy ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu powiatu bydgoskiego;

c) wymagających podejmowania czynności koordynowanych z innymi jednostkami organizacyjnymi;

8. koordynacja w zakresie współdziałania, wymiany informacji pod kątem rozpoznania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz wypracowywanie z jednostkami organizacyjnymi podległymi KMP w Bydgoszczy skutecznych metod walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną;

9. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu wojewódzkim i krajowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno - wykrywczych oraz przekazywanie opracowań i analiz;

10. współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz pozostałymi organami ochrony porządku prawnego w zakresie skutecznej realizacji zadań służbowych;

11. prawidłowe zabezpieczenie, przechowywanie i nadzór nad dowodami rzeczowymi;

12. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu ujawniania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form i metod popełniania przestępstw w tym zakresie, nowych trendów i zagrożeń przestępczością gospodarczą i korupcyjną;

13. obsługa bazy PSI oraz KCIK w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy (rejestracja, sprawdzenia, usunięcia);

14. sprawowanie nadzoru ogólnego nad pojazdami zabezpieczonymi do postępowań przygotowawczych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy.

 

do góry