Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców

 
 Naczelnik: nadkom. Marcin Wyłuba
 
Zastępca Naczelnika: asp. szt. Tomasz Frydrychowicz
 
tel. 47 751 56 00
fax 47 751 56 27

 

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców należą:

 1. prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych;
 2. wprowadzanie, nadzór oraz koordynacja na terenie powiatu bydgoskiego czynności operacyjnych dotyczących zagadnienia pseudokibiców sportowych;
 3. rozpoznawanie środowisk, miejsc zagrożonych narkomanią oraz przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii;
 4. ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. prowadzenie pracy operacyjnej w ramach dostępnych form i metod, w tym współpraca z osobowymi źródłami informacji oraz wykorzystanie możliwości techniki operacyjnej;
 6. prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych zmierzających do ujawnienia nielegalnego wytwarzania i przerobu środków odurzających, obrotu i sprzedaży środków odurzających, ujawniania nielegalnych upraw, posiadania środków odurzających oraz innych określanych jako przestępstwa w aktach prawnych;
 7. nadzór i koordynacja nad czynnościami operacyjno - rozpoznawczymi prowadzonymi przez komórki właściwe do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej;
 8. udzielanie pomocy Komisariatom Policji podległym KMP w Bydgoszczy, przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń związanych z przestępczością narkotykową, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno - rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
 9. współpraca z osobowymi źródłami informacji, bieżąca weryfikacja ich przydatności oraz pozyskiwanie do współpracy nowych osobowych źródeł informacji;
 10. ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej oraz w wyniku współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 11. opracowywanie analiz i prognoz zagrożenia przestępczością narkotykową oraz ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych pionu antynarkotykowego jednostek podległych KMP w Bydgoszczy, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia;
 12. współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi do zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy poprzez realizację zadań o zasięgu ogólnokrajowym, właściwa koordynacja planowanych przedsięwzięć operacyjnych, dokonywanie analiz i oceny stanu zagrożenia przestępczością narkotykową oraz przekazywanie danych do opracowań sprawozdawczych, inicjowanie wspólnych działań w oparciu o posiadane informacje i rozpoznanie operacyjne;
 13. współpraca z komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw techniki operacyjnej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych środków techniki operacyjnej w procesie wykrywczym;
 14. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z jednostek podległych KMP  w Bydgoszczy, w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki prowadzenia form i metod pracy operacyjno- rozpoznawczej;
 15. obsługa bazy PSI oraz KCIK w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy (rejestracja, sprawdzenia, usunięcia).

 

do góry