Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji


Wydział Prewencji
 
 
Naczelnik: podinsp. Tomasz Meyze
 
  Zastępca Naczelnika: kom. Piotr Loba
 
 
tel. 47 751 12 58
fax 47 751 57 77

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 

 1. prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie miasta (powiatu), bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością, wykroczeniami i innymi zjawiskami kryminalnymi, wykorzystania sił oraz właściwego ich rozmieszczenia;
 2. przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia planów dyslokacji służby przez podległe jednostki, sporządzanie planów dyslokacji służby dla sił Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w miarę możliwości uwzględniających siły podmiotów pozapolicyjnych oraz siły wzmocnienia, współpraca w realizacji czynności służbowych z innymi podmiotami, m. in. Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną;
 3. przygotowanie i prowadzenie zabezpieczeń policyjnych zapewniających ład i porządek publiczny w rejonie najbardziej zagrożonym, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego;
 4. nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu SESPol oraz wprowadzanie danych do innych użytkowanych systemów informatycznych, nadzór nad Elektronicznym Rejestrem Spraw o Wykroczenia „eRSOW”; a także nadzór nad eksploatacją programu "Rower", naczelnik prowadzi nadzór w zakresie przetwarzania informacji formularza w systemie SESPol: III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/8, III/9, III/10;
 5. nadzór nad wprowadzaniem danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie efektywnego zarządzania poprzez SWD dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym, w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu służby patrolowej;
 6. nadzorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów w zakresie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 7. realizacja przedsięwzięć w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 8. inicjowanie i udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej;
 9. współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
 10. współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na małoletnich i nieletnich;
 11. zapewnienie przepływu informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją między poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji;
 12. prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich i nieletnich, zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
 13. koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji;
 14. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, sprawdzenia realizacji zadań komórek do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii, profilaktyki społecznej i wykroczeń oraz osób wykonujących zadania na samodzielnym stanowisku do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz sporządzanie z tych czynności informacji, którą przekazuje się właściwemu przełożonemu;
 15. nadzorowanie problematyki zwalczania, ograniczania zjawiska alkoholizmu i innych patologii społecznych;
 16. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych;
 17. nadzór i koordynacja pracy policjantów pełniących służbę w Ogniwie - Pomieszczeniu  dla Osób Zatrzymanych, nadzór nad problematyką doprowadzania i konwojowania osób w jednostkach i komórkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji, analizowanie wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie wykonywania zadań związanych z konwojowaniem, doprowadzeniem i pełnieniem służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania;
 18. nadzór nad policjantami ogniw patrolowo-interwencyjnych w zakresie służby patrolowej, nadzorowanie i wprowadzanie projektów dotyczących poprawy pracy dzielnicowych, m. in. prowadzonego przez nich rozpoznania osobowego i posesyjnego, a także nadzorowanie realizacji planów działania priorytetowego przygotowanych przez dzielnicowych;
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;
 20. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem I i II instancji oraz wnoszenie środków odwoławczych od wydanych rozstrzygnięć, realizacja czynności nadzorczych w sprawach o wykroczenia wobec innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy, w tym poprzez zapewnienie stosowania prawidłowej wykładni prawa o wykroczeniach i innych aktów  prawnych dotyczących zadań realizowanych przez prewencję, współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 21. nadzór nad zagadnieniem holowanych pojazdów realizowanym w jednostkach organizacyjnych Komendy zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, współpraca z podmiotami holującymi i przechowującymi pojazdy w zakresie pojazdów holowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym;
 22. nadzór nad działaniami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy wobec cudzoziemców;
 23. wykonywanie czynności związanych  z rejestracją broni pneumatycznej;
 24. zaopatrywanie Komendy w bloczki mandatów karnych z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy;
 25. zapewnienie transportu poczty specjalnej Komendy w sposób i na zasadach określonych w odrębnych aktach prawnych;
 26. ochrona bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych; tworzenie w okresie letnim placówek sezonowych, uczestniczenie w rozwoju społecznych form ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach i ratownictwa wodnego poprzez współpracę z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku oraz ratownictwa wodnego i ekologii;
 27. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad służbą pełnioną przez policjantów – przewodników psów służbowych;
 28. prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 29. administrowanie stroną internetową Komendy;
 30. organizowanie i realizacja działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałaniu zagrożeniom w ruchu drogowym;
 31. nadzór i administrowanie nad aplikacją "Moja Komenda" na terenie podległym KMP w Bydgoszczy;
 32. sporządzanie opinii o osobach ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub licencję detektywa;
 33. sporządzanie opinii o osobach zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

do góry