Wydział - Sztab Policji - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział - Sztab Policji

Wydział - Sztab Policji

 
 Naczelnik: nadkom. Jarosław Przeracki
 
 Z-ca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Żak
 
 
tel. 47 751 13 23
fax 47 751 13 18

 

 

 

Do zadań Wydziału-Sztabu Policji należy:

 1. bieżący nadzór i koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych Komendy i podległych organizacyjnie Komisariatów Policji oraz bieżąca analiza czasów reakcji na przyjmowane zgłoszenia w związku z zaistniałymi wydarzeniami. Na tej podstawie wpisywanie danych do systemu SESPOL;
 2. realizowanie bieżących zadań wynikających z obowiązków służby dyżurnej jednostki Policji określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach;
 3. kierowanie siłami policyjnymi w określonych przepisami sytuacjach, koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem SWD;
 4. zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy dyżurnymi Komisariatów  a dyżurnym KMP oraz następnie dyżurnym KWP, a także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Komendy dotyczącymi zdarzeń podlegających meldowaniu, określonych kategorii przestępstw oraz wypadków drogowych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z CPR oraz kierowanych na numer alarmowy 997 oraz rejestrowanie ich w systemie SWD celem skierowania na miejsce sił i środków Policji, będących w dyspozycji dyżurnych Komisariatów. Współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 6. przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z CPR oraz numeru alarmowego 997 dotyczących zdarzeń w ruchu drogowym, rejestrowanie ich w SWD oraz kierowanie na miejsce sił  i środków Policji, a także powiadamianie innych służb, których obecność na miejscu jest niezbędna ;
 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KMP i obsługa ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
 8. przygotowanie dla potrzeb służb dyżurnych Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji algorytmów postępowania w tym na wypadek sytuacji kryzysowych;
 9. analizowanie informacji, uwag i skarg dotyczących funkcjonowania służb dyżurnych oraz opracowywanie stosownych wniosków i ocen skuteczności ich działania;
 10. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów oraz pracowników Sztabu, w tym szkoleń dla służb dyżurnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji komisariatów Policji;
 11. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów składowych Planów działania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w warunkach katastrof naturalnych  i awarii technicznych;
 12. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji, w tym współdziałanie z podmiotami systemu obronnego państwa;
 13. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją systemów alarmowych w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 14. współdziałanie z kierownikami jednostek, które bezpośrednio zarządzają obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, z podmiotami prowadzącymi tę ochronę oraz organizatorami szczególnej ochrony;
 15. organizacja i prowadzenie na szczeblu Komendy ćwiczeń sztabowych oraz koordynacja działań dotyczących udziału Policji w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty;
 16. współpraca z innymi jednostkami i podmiotami w zakresie wypracowania algorytmów postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych takich jak pożary, epidemie, epizootie, katastrofy naturalne, awarie techniczne oraz współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obiektów i obszarów uznanych za potencjalne cele zamachów terrorystycznych;
 17. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie: zabezpieczeń prewencyjnych i akcji policyjnych;
 18. opracowywanie bieżących decyzji Komendanta Miejskiego Policji do działań w warunkach zbiorowego naruszania porządku publicznego;
 19. współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi oraz organizatorami w zakresie przygotowania zabezpieczeń imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeń oraz pobytu VIP-ów na obszarze działania Komendanta Miejskiego Policji, a także organizowanie  zabezpieczenia i koordynowanie tego typu działań;
 20. przekazywanie posiadanych informacji o pseudokibicach zakłócających porządek publiczny podczas imprez o charakterze sportowym, artystycznym i rozrywkowym, w tym imprez masowych  do zainteresowanych jednostek Policji;
 21. koordynacja zadań policjantów wchodzących w skład Nieetatowego Pododdziału Policji, w tym sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej składu osobowego NPP, sporządzanie i aktualizacja systemu alarmowego NPP oraz nadzór nad problematyką dotyczącą szkoleń dla policjantów NPP;
 22. rejestrowanie w systemach policyjnych (PRIM, SESPOL, KSIP, system PAP) imprez masowych i zgromadzeń;
 23. koordynacja działań w zakresie przygotowania sił i środków w celu zabezpieczenia  przemieszczania się uczestników imprez sportowych, artystyczno-rozrywkowych, a w szczególności masowych imprez sportowych oraz zgromadzeń, w tym organizowanych na drogach;
 24. współpraca ze Sztabem Policji KWP w Bydgoszczy, innymi jednostkami Policji i innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w celu właściwej realizacji wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, w tym wymiana informacji o zagrożeniach związanych z odbywającymi się na terenie powiatu bydgoskiego imprezami oraz przejazdami kibiców;
 25. nadzór nad realizacją zadań dotyczących osób wobec których został orzeczony przez Sąd zakaz wstępu na imprezy masowe, a w szczególności który jest połączony z obowiązkiem stawiennictwa w jednostce Policji;
 26. realizowanie zadań w ramach Zespołów Monitorujących oraz Koordynacja zadań związanych z pełnieniem w Komendzie funkcji policjanta - spottersa;
 27. nadzór merytoryczny nad obsługą studia monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy oraz współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Bydgoszczy w zakresie rozbudowy systemu monitoringu miasta Bydgoszczy;
 28. zabezpieczenie na nośnikach zarchiwizowanych danych z monitoringu miejskiego oraz CZRiT dla potrzeb Komendy i jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz innych podmiotów uprawnionych do otrzymywania takich informacji;
 29. obsługa Mobilnego Centrum Monitoringu dla potrzeb Wydziału - Sztabu Policji oraz innych komórek organizacyjnych Komendy;
 30. realizacja sprawdzeń osób i rzeczy w policyjnych bazach danych dla potrzeb patroli realizujących zadania zewnętrzne;
 31. organizacja i koordynowanie działań oraz nadzorowanie udziału w doskonaleniu zawodowym Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego;
 32. realizowanie zadań w ramach działań pościgowych wynikających z przepisów resortowych oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji i posterunków blokadowych;
 33. zapewnienie przepływu informacji o transportach towarów niebezpiecznych/wybuchowych i wynikających z tego zagrożeń;
 34. koordynowanie ochroną obiektów Komendy oraz współpraca w tym zakresie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych;
 35. współdziałanie z kierownikami jednostek, które bezpośrednio zarządzają obszarami, obiektami i urządzeniami, podlegającymi obowiązkowej ochronie i z podmiotami prowadzącymi tę ochronę.
do góry