Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik: asp. szt. Marcin Włosiński

 Z-ca Naczelnika: asp. szt. Sławomir Szczepaniak

 

 tel. 47 751 12 82
fax 47 751 51 55
 

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie;
 2. zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania Komendy i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych mających wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;
 3. zabezpieczenie imprez o charakterze masowym, w tym sportowych, artystycznych i rozrywkowych oraz uroczystości związanych z  wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 4. inicjowanie, planowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie działania;
 5. ujawnianie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz stosowanie wobec sprawców odpowiednich środków prawnych;
 6. opracowywanie analiz (informacji miesięcznych) dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków (kolizji) drogowych, w oparciu o przepisy z zakresu statystyki zdarzeń drogowych;
 7. opracowywanie okresowych informacji i ocen skuteczności działań podejmowanych przez Policję na rzecz minimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym;
 8. bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa na drogach i w razie konieczności opracowywanie programów działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględniając modyfikację formy i taktyki pełnienia służby przez policjantów ruchu drogowego oraz wykorzystania współdziałania z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komendy;
 9. realizacja zadań podejmowanych na wybranych drogach krajowych w ramach centralnej koordynacji służby, a także na innych drogach z uwzględnieniem planów działań wojewódzkich i powiatowych oraz innych doraźnych zadań;
 10. inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu drogowego;
 11. bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych gromadzących informacje statystyczne odnoszące się do czynności policjanta ruchu drogowego;
 12. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 13. egzekwowanie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Bydgoszczy;
 14. prowadzenie postępowań wyjaśniających, skargowych i dyscyplinarnych;
 15. prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 16. bieżące wprowadzenie danych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz systemu ewidencji kolizji i wypadków drogowych.
do góry