Zespół Kontroli - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Kontroli

Zespół Kontroli

 

koordynator - podinsp. Szymon Owczarek    

tel. 47 751 12 71
fax 47 751 12 48

 

 

 

Do zadań Zespołu Kontroli należy:

1.kontrolowanie podległych komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie:

a) prawidłowości kierunków działania, doboru środków oraz realizacji zadań i obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników, a także wykonywania zaleceń pokontrolnych,

b) efektywności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego,

c) prawidłowości stosowania obowiązujących procedur i przepisów prawnych;

2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania zadań w tej mierze przez podległe jednostki i komórki organizacyjne Policji;

3. analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Policji, opracowywanie wniosków, wytycznych i zaleceń mających na celu ich eliminowanie i zapobieganie ich powstawaniu;

4. opracowywanie informacji i dokumentów planistyczno - sprawozdawczych związanych z działalnością kontrolną Zespołu;

5. prowadzenie czynności wyjaśniających realizowanych w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji oraz innych czynności sprawdzająco - wyjaśniających;

6. przyjmowanie i rozpatrywanie petycji złożonych do Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy;

7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej, analizy ryzyka, rejestru ryzyk i ich kwartalnej aktualizacji;

8. koordynacja działań w obszarze problematyki ochrony praw człowieka, prowadzenie szkoleń zewnętrznych dla funkcjonariuszy i pracowników KMP w Bydgoszczy."

 

do góry