Wydział Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

 

Naczelnik: podkom. Radosław Grześkowiak
 
 
tel. 47 751 12 65
fax 47 751 56 47
 
 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 1. obsługa kadrowa policjantów i pracowników Policji w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Miejskiego Policji;
 2. prowadzenie, dysponowanie i przechowywanie akt osobowych policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych;
 3. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz ewidencjonowanie przewinień dyscyplinarnych;
 4. udostępnianie informacji publicznej w imieniu Komendanta Miejskiego Policji;
 5. prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy oraz nadzór nad zawartością i aktualnością informacji publicznej w nim zamieszczonych;
 6. przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w zakresie zleconym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
 7. prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do pracy w Komendzie;
 8. prowadzenie ewidencji etatowej, statystyki i sprawozdawczości kadrowej;
 9. bieżące wprowadzanie danych i ich aktualizacja w systemach informatycznych;
 10. prowadzenie dokumentacji organizacyjno - etatowej oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli używanych w komórkach/jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. opracowywanie zleconych przez Kierownictwo oraz Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadań analityczno - sprawozdawczych;
 12. ścisła współpraca w Wojskową Komendą Uzupełnień, a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami w sprawach kadrowych i mobilizacyjnych;
 13. realizacja spraw kadrowo-mobilizacyjnych;
 14. bieżąca współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy oraz komórką emerytalno-rentową;
 15. nadzór nad opracowaniem i realizacją planu doskonalenia zawodowego lokalnego w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;
 16. realizowanie zadań w zakresie szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 17. prowadzenie rocznych testów sprawności fizycznej dla policjantów Komendy;
 18. nadzorowanie praktyk zawodowych słuchaczy szkół Policji, jak i praktyk studenckich w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;
 19. upowszechnianie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych;
 20. obsługa sekretarsko - biurowa Komendanta Miejskiego Policji, Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji oraz Zespołu Kontroli;
 21. terminowe przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt Komendy;
 22. opracowywanie założeń organizacyjnych oraz koncepcji funkcjonowania struktur Komendy na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i wytycznych;
 23. organizowanie i protokołowanie odpraw i narad Komendanta Miejskiego Policji;
 24. nadzór nad pracą kancelaryjno - biurową w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;
 25. organizacja przedsięwzięć związanych z uroczystościami państwowymi i policyjnymi;
 26. przygotowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej w Komendzie i jednostkach podległych;
 27. gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie aktów wewnętrznych Komendy;
 28. ewidencjonowanie i gromadzenie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Komendy i jednostek nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji.

 

                                                                                                

do góry