Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 
 
Naczelnik: Iwona Drozdowska
 
tel. 47 751 15 00
fax 47 751 15 01

 

 

Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

1. organizowanie, planowanie i realizacja zaopatrzenia na potrzeby Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w zakresie: sprzętu uzbrojenia, techniki policyjnej i biurowej, kwaterunkowego, żywnościowego, transportu, kulturalnooświatowego, szkoleniowo – sportowego, wyposażenia policjantów i pracowników Policji w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzieży ochronnej, środków higieny osobistej, leków i materiałów opatrunkowych, druków, formularzy, materiałów biurowych, pieczęci i stempli, wyposażenia sprzętu gospodarczego, p/poż., do konserwacji nieruchomości, opału;

2. prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz nadzór nad użytkowaniem w/w sprzętu znajdującego się w użytkowaniu Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;

3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej funkcjonariuszy, emerytów i rencistów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy;

4. prowadzenie postępowań szkodowych;

5. organizacja wyżywienia przysługującego w naturze, w ramach działań Komendy i komisariatów Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;

6. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Komendanta Miejskiego Policji w sprawach mieszkaniowych;

7. prowadzenie działalności socjalnej w odniesieniu do policjantów, pracowników Policji, emerytowanych pracowników Policji, rencistów i członków ich rodzin;

8. prowadzenie i nadzór nad gospodarką transportową w Komendzie, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji przekazanego Komendzie w użytkowanie sprzętu transportowego,

b) wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego,

c) przechowywanie dokumentacji użytkowania sprzętu transportowego,

d) rozliczanie kierującego, konserwatora lub osoby obsługującej sprzęt ze zużycia paliwa oraz sporządzanie wniosków o uznanie za uzasadnione podwyższone zużycie materiałów pędnych i smarów;

9. prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarami (MPiS), w tym:

a) opracowywanie kwartalnych sprawozdań z pobrania i zużycia MPiS oraz przekazywanie ich do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,

b) nadzór i ewidencja właściwego wykorzystania i rozliczania użycia kart paliwowych "FLOTA";

c) sporządzanie i przekazywanie informacji o wprowadzeniu gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;

10. zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego, w szczególności poprzez:

a) nadzór nad wykonywaniem systematycznych obsług codziennych „OC”,

b) kierowanie sprzętu do resortowej stacji obsługi lub autoryzowanych stacji obsługi producenta na obowiązkowe obsługi technicznej, badania techniczne, przeglądy gwarancyjne, naprawy bieżące oraz naprawy powypadkowe,

c) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych na rzecz Komendy;

11. dokumentowanie eksploatacji sprzętu transportowego oraz sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w ustalonych  terminach, informacji w tym zakresie;

12. wystawianie na podstawie otrzymanych telegramów meldunków o kolizji pojazdów służbowych zleceń napraw do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz zgłaszania wyżej wymienionej kolizji do właściwej firmy ubezpieczeniowej;

13. wykonywanie drobnych prac konserwatorskich i utrzymywanie porządku w obiektach Komendy oraz w podległych jednostkach Policji, a także prowadzenie książek obiektów budowlanych;

14. sporządzanie wniosków, umów i informacji w zakresie otrzymanych darowizn rzeczowych, użyczeń, środków finansowych przekazywanych na Fundusz Wsparcia Policji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15. sporządzanie wykazów za rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji;

16. opracowywanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym;

17. kompletowanie i opracowywanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów dotyczących pozostałych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji;

18. prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej;

19.obsługa ubezpieczeń grupowych;

20. realizowanie zadań obronnych, dotyczących zabezpieczenia logistycznego, zawartych w „Planie działania Komendanta Miejskiego Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny”, w tym zadań dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonywanych na rzecz Komendy;

21. udział w wybrakowaniu oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy znajdujących się w użytkowaniu Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, a także będących własnością innych podmiotów.

 

do góry