Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

tel. 52 525 57 04 fax 52 525 57 07
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz

 

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

I. Zadania podstawowe:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym wykonywanie obowiązków lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 3. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 5. organizacja pracy kancelarii tajnej i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych;
 6. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji, a w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 7. współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym w Ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 8. prowadzenie cyklicznych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
 9. zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 10. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 11. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej i jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 12. powielanie dokumentów niejawnych.

 II. Zadania dodatkowe:

 1. prowadzenie składnicy akt w Komendzie;
 2. gromadzenie i opracowywanie zasobu archiwalnego, podlegającego przechowywaniu w składnicy akt, w tym udostępnianie zgromadzonych materiałów na podstawie obowiązujących przepisów;
 3. zatwierdzanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” wytwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w Komisariacie Policji w Białych Błotach;
 4. koordynacja działalności archiwalnej w Komendzie i w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz prowadzenie szkoleń w zakresie archiwizacji;
 5. współudział w opracowywaniu planu ochrony obiektu Komendy oraz opiniowanie planów ochrony obiektów jednostek nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 6. organizowanie obiegu poczty specjalnej, w tym odbiór i podział korespondencji wpływającej do Komendy.
do góry