Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki

 

Naczelnik: kom. Damian Frydrychowicz

tel. 47 751 11 00
fax 47 751 11 09

 

 

 

Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:

 1. organizowanie, planowanie i realizacja zaopatrzenia na potrzeby Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w zakresie  łączności i informatyki;
 2. prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz nadzór nad użytkowaniem w/w sprzętu znajdującego się w użytkowaniu Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 3. organizacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności i informatyki na terenie działania Komendy i jednostkach podległych;
 4. utrzymywanie i obsługa sieci kablowej i abonenckich stacji systemów łączności i informatyki;
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji łączności w zakresie: siatki kryptonimów indywidualnych, mobilizacyjnego rozwinięcia łączności Komendy, operacji policyjnych;
 6. udział w pracach wdrożeniowych dotyczących nowych systemów i technologii wdrażanych centralnie i lokalnie oraz uczestnictwo w procesie szkolenia w wymienionym zakresie oraz szkolenie użytkowników w Komendzie i jednostkach podległych;
 7. administrowanie w zakresie technicznym bazami danych funkcjonującymi w Komendzie i jednostkach podległych;
 8. administrowanie w zakresie technicznym systemami informatycznymi funkcjonującymi w Komendzie oraz systemem rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych, systemem monitoringu wizyjnego, systemem kontroli dostępu oraz cyfrowymi rejestratorami obrazu zamontowanymi w obiektach Komendy;
 9. nadzór nad legalnością systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowanego w Komendzie i jednostkach podległych;
 10. prowadzenie rejestru wniosków oraz ewidencji uprawnień do centralnych i lokalnych systemów informatycznych, w tym do KSIP oraz KSI;
 11. obsługa techniczna w zakresie sprzętu łączności radiowej podczas imprez sportowych i masowych;
 12. realizacja zadań technicznych wynikających z zapisów dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane niejawne oraz dla centralnych i lokalnych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
 13. nadzór nad jakością, aktualnością, terminowością oraz spójnością danych gromadzonych i przetwarzanych w bazie KSIP;
 14. usuwanie z bazy KSIP (na pisemny wniosek) danych zbędnych lub obarczonych błędem;
 15. obsługa Systemu Analitycznego bazy KSIP w zakresie statystyk policyjnych;
 16. wykonywanie weryfikacji, typowań i analiz kryminalnych, sprawdzeń w zakresie zleconym przez właściwe komórki organizacyjne Policji;
 17. udzielanie wsparcia technicznego w obszarze PATROL dostępnym poprzez terminale mobilne;
 18. realizowanie zadań obronnych,  zabezpieczenia logistycznego, zawartych w „Planie działania Komendanta Miejskiego Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny”,  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonywanych na rzecz Komendy;
 19. prowadzenie serwisu mobilnych terminali przewoźnych oraz noszonych;
 20. utrzymanie w sprawności technicznej systemu lokalizacji pojazdów GPS;
 21. udział w wybrakowaniu oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy znajdujących się w użytkowaniu Komendy, a także będących własnością innych podmiotów;
 22. udzielanie wsparcia merytorycznego dot. aspektów technicznych przy tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych komórce organizacyjnej posiadającej ABI;
 23. wprowadzanie oraz usuwanie wizerunków osób poszukiwanych oraz zaginionych ze strony Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
do góry