Zespół do spraw Dyscyplinarnych - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do spraw Dyscyplinarnych

Zespół do spraw Dyscyplinarnych


tel. 47 751 56 45
fax 47 751 12 77

 

Do zadań Zespołu do spraw Dyscyplinarnych należy:

 

 
1) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz czynności wyjaśniających;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
a) zwolnienia policjantów ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o Policji,
b) obniżenia, cofnięcia dodatków służbowych/funkcyjnych wynikających z orzeczeń dyscyplinarnych;
3) przygotowywanie projektów postanowień, orzeczeń dyscyplinarnych oraz projektów decyzji dotyczących zawieszenia policjantów w czynnościach służbowych;
4) sporządzanie opinii i projektów decyzji w sprawach przyznania, nie przyznania, obniżenia lub zawieszenia prawa do nagrody rocznej policjantów, wynikających z orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów;
5) prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych, z uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach;
6) przyjmowanie i opracowywanie korespondencji związanej ze sprawami dyscyplinarnymi;
7) przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz o stanie dyscypliny komórek i jednostek organizacyjnych Policji podlegających Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy.
do góry