Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik: aspirant sztabowy Grzegorz Rajski
 
telefon: 47 751 56 60
faks: 47 751 56 57
 

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

 1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dochodzeń i śledztw o dużym ciężarze gatunkowym, złożonym charakterze, wielowątkowych, a także dużym wydźwięku medialnym;
 2. wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców;
 3. koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji podległe Komendy oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;
 4. nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 5. wykonywanie czynności procesowych w ramach grup operacyjno – dochodzeniowych kierowanych na miejsce zdarzeń kryminalnych;
 6. współdziałanie w zakresie prowadzonych spraw z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji, w tym współdziałanie z komórkami organizacyjnymi pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;
 7. dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wypracowywanie na tej podstawie wniosków;
 8. koordynowanie problematyki przestępczości cudzoziemców;
 9. ustalanie składników majątkowych podejrzanych występujących w prowadzonych przez Wydział postępowaniach przygotowawczych, pod kątem późniejszego zajęcia mienia;
 10. prowadzenie postępowań przygotowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi;
 11. wykonywanie czynności rejestracyjnych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 12. wykonywanie czynności na polecenie prokuratury, sądu i innych organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 13. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy z zakresu działań realizowanych przez Wydział;
 14. opracowanie strategii, planów i analiz dla potrzeb kierownictwa Komendy;
 15. opracowanie corocznych sprawozdań o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
 16. uczestniczenie w opracowaniu planów i zakresów czynności komórek pionu śledczego Komendy oraz koordynowanie realizacji tych zadań w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 17. opracowanie dla jednostki nadrzędnej sprawozdań z działalności pionu śledczego w zakresie stanu zagrożenia przestępczością na terenie działania Komendy;
 18. opracowanie miesięcznych prognoz wyników pionu śledczego Komendy oraz nadzorowanie realizacji przyjętych zamierzeń w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 19. uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ściśle związanych z zadaniami pionu śledczego Komendy.
do góry