Przyjmowanie i załatwianie spraw - Pozwolenie na broń - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na broń

Co zrobić by zarejestrować broń pneumatyczną?

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji określają przepisy Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

W rozumieniu ustawy - „ bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufą lub element ją zastępujący przekracza 17 J."

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego, ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

-  podanie o rejestrację broni /z pełnymi danymi personalnymi/, dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej), umowa kupna - sprzedaży z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę w tej broni (dot. sprzedaży między osobami fizycznymi),

-  orzeczenie lekarskie /płatne na koszt nabywcy broni/,

-  orzeczenie psychologiczne /płatne na koszt nabywcy broni/,

-  informacja z Krajowego Rejestru Karnego /płatne na koszt nabywcy broni/,

-  2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm.

Konsekwencją wydania Karty Rejestracyjnej broni są skutki finansowe, które określone są w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.) I tak zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek od zwolnień - stanowiącym załącznik do w/w Ustawy.  Opłatę skarbową w wysokości 82 zł.  można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy lub dokonać wpłaty na konto:

 

URZĄD MIASTA W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

NR 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Bardzo ważne z dopiskiem:

tytułem opłaty za wydanie Karty Rejestracyjnej na broń pneumatyczną

 

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która: 

-  nie ma ukończonych 18 lat,

- nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią,

- nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

 

Wykaz lekarzy  wpisanych do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy upoważnionych do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń można uzyskać na stronie BIP KWP w Bydgoszczy.

Wykaz psychologów  wpisanych do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy upoważnionych do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń można uzyskać na stronie BIP KWP w Bydgoszczy.

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Interesanci w sprawach dotyczących broni pneumatycznej są przyjmowani:

 

Wydział Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

ul. Iławska 24

85-720 Bydgoszcz

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30. - 15.30.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 751 12 58

 

Metryczka

Data publikacji : 26.01.2009
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Iwona Śpica
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Iwona Śpica
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry