Archiwum ogłoszeń Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z 2016 roku

OGŁOSZENIE Nr  1 /2016

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

z dnia 01 kwietnia 2016 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY

 

§ 1.

W celu dokonania doboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.           

      

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U.  Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
 1. mający co najmniej 10 - letni staż służby w Policji,
 2.  mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowanych przez stanowisko objęte postępowaniem,                                                                                                                                                       3. w zakresie wymagań dodatkowych - posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji -  obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.;
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – załącznik nr 3 do Ogólnego trybu i zasad...(..);
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska na które aplikuje kandydat - załącznik nr 4 do Ogólnego trybu i zasad...(..);
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 9. ewentualnie kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (oryginały do wglądu).

§ 3.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1) koordynowanie i nadzorowanie właściwego przebiegu pracy Wydziału,

2) nadzorowanie kryminalistycznej obsługi oględzin miejsc przestępstw i zdarzeń, sekcji zwłok, eksperymentów kryminalistycznych, wizji lokalnych, przeszukań i innych czynności o charakterze procesowym i poza procesowym,

3)  uczestniczenie na miejscu zdarzeń kryminalnych dotyczących najpoważniejszych przestępstw  na terenie KMP w Bydgoszczy,

4) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji i rejestrów związanych z ewidencją materiałową, wykonywanymi czynnościami na miejscu przestępstw i zdarzeń oraz wykonywanymi pracami fotograficznymi i video,

5) udzielanie konsultacji i pomocy merytorycznej policjantom innych pionów z zakresu techniki kryminalistycznej,

6) dokonywanie oceny skomplikowanych materiałów do badań pod względem ich ilości i jakości,

7) uczestniczenie w działaniach zapobiegawczych poprzez przekazywanie przełożonym w oparciu o doświadczenia bieżącej pracy, uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i innych niekorzystnych zjawisk, jak np. awarie wypadki, pożary, wybuchy,

8) prowadzenie szkoleń i doskonalenie umiejętności zawodowych podległych funkcjonariuszy oraz udzielanie im wskazówek w toku załatwianych spraw i pojawiających się problemów,

9) dbanie o utrzymanie dyscypliny oraz kształtowanie stosunków międzyludzkich.

§ 4.

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f, 85-171 Bydgoszcz w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP  w Bydgoszczy z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.                   

§ 5.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy, telefon służbowy: 751-57-49 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl. w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji,  w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 18 maja 2016 r.

 

 

 

                                                                                                                        KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

                               W BYDGOSZCZY

 

     MŁ. INSP. ANDRZEJ CIEŚLIK

                                                                                                                          /podpis na oryginale/

 

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2016
Data modyfikacji : 27.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Małgorzata Michniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry