Praca w Policji

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej określa Ustawa  z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)           

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania art. 4 ustawy:

  • jest obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy*),
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

*art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej wyłania się w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu. Ma on obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, w kierowanym przez siebie urzędzie, poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji i ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Ogłoszenia o naborze oraz informacja o wyniku naboru  publikowane są w siedzibie urzędu (na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym), w BIP KPRM oraz z w BIP KMP w Bydgoszczy.

Dokumenty należy składać:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

85-667 Bydgoszcz

ul. J.K. Chodkiewicza 32

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze jego wynik jest upowszechniany poprzez umieszczenie go w miejscu powszechnie dostępnym urzędu, a także przez opublikowanie go na stronach Biuletynu urzędu oraz Biuletynie KPRM.

Zatrudnienie:

  • osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana będzie umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  • osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej będą kierowane do odbycia służby przygotowawczej, która będzie trwać nie dłużej niż 4 miesiące i kończyć się egzaminem. Dyrektor generalny może zwolnić pracownika z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, jednak nie oznacza to zwolnienia z egzaminu kończącego tę służbę.
  • osoba zatrudniona po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy o pracę na czas określony podlegać będzie tzw. pierwszej ocenie w służbie cywilnej. Ocena ta dokonywana będzie nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który zawarta została umowa. Dokonując pierwszej oceny pracownika służby cywilnej, uwzględnia się jego postawę, zaangażowanie, postępy w pracy, relacje ze współpracownikami i terminowość wykonywania zadań, a także wynik egzaminu ze służby przygotowawczej oraz sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu. W przypadku przyznania oceny pozytywnej kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest oceniany pracownik, wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, zaś w przypadku oceny negatywnej - o nie zawieranie takiej umowy albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2012
Data modyfikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Michniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Czaplińska Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt

Nawigacja

do góry