Archiwum ogłoszeń na stanowiska pracy poza SC

Nabór zewnętrzny na stanowisko poza korpusem służby cywilnej nr 1/2019 - operator urządzeń elektronicznych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania

Nabór zewnętrzny nr 1/BZ/NZ/2019
 
Ogłoszenie nr:  1/2019
 
Data ukazania się ogłoszenia:   05 lipca 2019 roku
 
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
operator urządzeń elektronicznych
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
 
Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania.
 
Wymiar etatu: 1
 • Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
 
Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Iławska  24
85-720 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie rejestru zaświadczeń ze zdarzeń drogowych sporządzonych przez funkcjonariuszy Wydziału,
 • Powadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi i osobami prywatnymi poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostepnienie danych osobowych dotyczących zdarzeń drogowych w oparciu o przepisy kodeksu postępowań administracyjnych z zakresu wydawania zaświadczeń,
 • Gromadzenie dokumentacji fotograficznej ze zdarzeń drogowych, wykonanych przez funkcjonariuszy Wydziału,
 • Przygotowywanie danych do analizy dotyczących zdarzeń drogowych na potrzeby Wydziału i innych podmiotów,
 • Prowadzenie rejestru zatrzymanych dokumentów rejestracyjnych,
 • Archiwizowanie dokumentacji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- bariery architektoniczne: wejście główne do budynku  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind;
- narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, monitor ekranowy, fax, telefon, praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • systematyczność,
  • interpretacja przepisów,
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych.
d o d a t k o w e
 • wykształcenie: średnie lub wyższe – administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata praktyki zawodowej lub staż absolwencki w administracji państwowej lub innych instytucjach, praca na podobnym stanowisku,
 • pozostałe wymagania dodatkowe:
  • organizacja pracy własnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lud umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego polskie obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 742),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce "Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej" w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Termin składania/wysyłania dokumentów:
19 lipca 2019 roku
 
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście:
Wydział Kadr i Szkolenia
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia poza korpusem służby cywilnej ogłoszenie nr 1/2019
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Anna Pieczka e-mail: iod.kmp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Inne informacje:
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru – rozmowy  kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej KMP w Bydgoszczy” – informacja dla kandydatów o naborze nr 1/2019. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespołu ds. OIN KMP w Bydgoszczy postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na ww. stanowisku 2 668,47 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) - we wszystkich składnikach wynagrodzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 052- 588-12-62 lub 588-12-65.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
 
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia 04.07.2019
Data publikacji 05.07.2019
Data modyfikacji 05.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosława Zapałowska - Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry