Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposob przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostkach jej podległych jest:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.);
  • decyzja Nr 187/2015 Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy przyjmuje sprawy przesłane poczta tradycyjną oraz drogą elektroniczną zgodnie z opublikowanymi na stronie BIP KMP w Bydgoszczy danymi teledresowymi, bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej KMP w Bydgoszczy na platformie e-PUAP.

Wszystkie sprawy realizowane są zgodnie z kompetencjami nadanymi  Regulaminem Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 roku z zachowaniem określonych terminów w oparciu o procedury wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zwłoki bądź niezałatwienia sprawy w terminie z przyczyn niezależnych od właściwej komórki czy jednostki organizacyjnej Komendy, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin realizacji sprawy. Pisma wpływające do Komendy zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami podlegają rejestracji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych (tj. dziennikach podawczych, korespondencyjnych, rejestrach tematycznych), przedłożeniu właściwemu przełożonemu celem dekretacji, w której wskazuje pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizacje całej sprawy.

Metryczka

Data publikacji 19.03.2009
Data modyfikacji 07.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Szymaniak
do góry