Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostkach jej podległych jest:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.);
  • decyzja Nr 187/2015 Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy przyjmuje sprawy przesłane pocztą tradycyjną oraz drogą elektroniczną zgodnie z opublikowanymi na stronie BIP KMP w Bydgoszczy danymi teleadresowymi, bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej KMP w Bydgoszczy na platformie e-PUAP.

Wszystkie sprawy realizowane są zgodnie z kompetencjami nadanymi  Regulaminem Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 roku ze zmianami, z zachowaniem określonych terminów w oparciu o procedury wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zwłoki bądź niezałatwienia sprawy w terminie z przyczyn niezależnych od właściwej komórki czy jednostki organizacyjnej Komendy, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin realizacji sprawy. Pisma wpływające do Komendy zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami podlegają rejestracji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych (tj. dziennikach podawczych, korespondencyjnych, rejestrach tematycznych), przedłożeniu właściwemu przełożonemu celem dekretacji, w której wskazuje pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację całej sprawy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2009
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Przemysław Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Szymaniak Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry